Inleiding

 

De Oudheidkundige Vereniging Medenblick heeft in haar statuten diverse doelstellingen, waaronder het organiseren van tentoonstellingen van haar collectie van oudheidkundige objecten uit het verleden van de Medemblik. Om deze doelstelling te bereiken, heeft het bestuur van de vereniging een collectiebeleid vastgesteld voor de organisatie en het beheer van haar verzameling.

Door het opstellen van richtlijnen en uitgangspunten voor het collectiebeleid, wordt structuur en duidelijkheid gegeven voor de ontwikkeling van dit beleid.

Voor het collectiebeleid zijn, naast informatieve of artistieke waarde van een object, kwaliteit en conditie belangrijk. Ook voorwerpen als gereedschap van een boerenbedrijf of fabriek, schoeisel, kannen, kommen, oude foto’s e.d. kunnen interessant zijn. Het verhaal achter de voorwerpen, de context, de educatieve waarde, is meestal belangrijker dan de financiële waarde.

 

Onderdelen van het collectiebeleid

De volgende onderwerpen hebben betrekking op ons collectiebeleid:

  1. Doelgebied van de collectie
  2. Aard en inhoud van de collectie
  3. Doel van de collectie
  4. Opbouw van de collectie
  5. Verwerven van de collectie
  6. Beheer van de collectie
  7. Afstoten van voorwerpen uit de collectie
  8. Toegankelijkheid van de collectie

 

1. DOELGEBIED VAN DE COLLECTIE

De verzameling richt zich op (historische) voorwerpen in relatie tot de oude stad Medemblik (tot de fusie van de gemeente Medemblik in 2018) en de directe regio, voor zover deze voorwerpen een directe relatie hebben met Medemblik. Met de naam Medemblik in het omschreven collectiebeleid wordt dit doelgebied bedoeld.

2. AARD EN INHOUD VAN DE COLLECTIE

De collectie bestaat uit boeken, beeldmateriaal, documenten en andere voorwerpen, die informatie bevatten over de geschiedenis van Medemblik. Deze items geven een beeld van de historische ontwikkelingen die er op het grondgebied van de stad hebben plaatsgevonden vanaf de oudheid tot heden. De collectie bevat aspecten van het materiële en het immateriële erfgoed van de Medemblik en haar bewoners. Een ‘bijzonder verhaal’ achter een gewoon voorwerp kan het voor de collectie interessant maken.

3. HET DOEL VAN DE COLLECTIE
Het doel van het samenstellen en beheren van de collectie is te zorgen, dat de informatie voor de toekomst wordt behouden. De verzameling wordt overzichtelijk opgeslagen, geordend, geanalyseerd en herschikt, waardoor de informatie toegankelijk wordt.

Daarnaast biedt de collectie een bron van informatie om nader onderzoek te doen op verschillende terreinen.
Tot slot kan de collectie bijdragen aan de bevordering van de interesse en de kennis van in ieder geval de bewoners van Medemblik voor hun eigen leefomgeving.

4. OPBOUW VAN DE COLLECTIE
Beeldmateriaal
Hierbij gaat het met name om foto’s, films, prenten en posters. Veel van dit materiaal is of wordt gescand en digitaal opgeslagen. Dit is een continu proces.

Boeken
De boeken moeten duidelijke raakvlakken hebben met de historische ontwikkelingen in de breedste zin van het woord van Medemblik. De collectie omvat naast boeken specifiek over Medemblik ook boeken over historische onderwerpen over de regio West-Friesland, die ook voor Medemblik relevant zijn, tenzij deze boeken over de regio al beschikbaar zijn bij andere instanties.

Documenten

De verzamelde documenten dateren vanaf de 20ste eeuw. Ze betreffen o.a. aktes, landkaarten, bouwtekeningen, vergunningen, verslagen, rapporten, brieven en dergelijke.  Oudere documenten worden in bruikleen gegeven of geschonken aan het Westfries Archief. Raadpleging van deze documenten kan daar plaats vinden.

Voorwerpen
De verzamelde voorwerpen betreffen archeologisch materiaal, gevonden bij bijvoorbeeld opgravingen of grondwerkzaamheden in Medemblik.

Historische voorwerpen

Historische voorwerpen betreffen schilderijen, sieraden, religieuze gebruiksvoorwerpen, maquettes enz. die een bijzondere relatie hebben met Medemblik. Voorwerpen moeten voorzien zijn van goede informatie,  waaruit het belang blijkt van dit voorwerp (Het verhaal achter het voorwerp).
Een beperkte hoeveelheid oude (gebruiks-)voorwerpen en gereedschappen is waardevol als
aanschouwingsmateriaal.

5. HET VERWERVEN VAN DE COLLECTIE
De collectie is hoofdzakelijk samengesteld uit schenkingen en in bruikleen gegeven voorwerpen. Hiervan wordt een goede administratie bijgehouden. Een herkomstonderzoek zal zo goed mogelijk worden toegepast. Het kan overigens wel voorkomen, dat van bepaalde voorwerpen niet meer bekend is hoe de vereniging die heeft verkregen.

Bij de aanbieding van een voorwerp moet – zo mogelijk – de volgende gegevens worden vastgelegd:

– de datum van de schenking of bruikleen;

– de naam van de schenker of de bruikleengever;

– de omschrijving van het voorwerp;

– de mogelijke datering van het voorwerp;

– mogelijke gegevens rond auteursrechten.

De aanschaf van voorwerpen voor de uitbreiding van de collectie zal alleen plaats vinden, als deze voorwerpen een grote toegevoegde waarde hebben voor de collectie en voldoen aan de vermelde criteria. De aanschaf zal dan plaats vinden voor de gangbare prijswaarde.

6. BEHEER VAN DE COLLECTIE
Het beheer van de collectie van de vereniging wordt uitgevoerd door de collectiebeheerder. Deze beheerder wordt als zodanig door het bestuur benoemd.

De registratie van de items in de collectie wordt vastgelegd. Bij deze registratie wordt informatie opgeslagen als het onderwerp, type voorwerp, de wijze van verkrijging, eigendomsrechten, copyright (beeldmateriaal), datering en verdere relevante gegevens.

Indien aanvullende gegevens bekend worden, zal de registratie worden aangevuld.

7. AFSTOTEN VAN VOORWERPEN UIT DE COLLECTIE

Omdat de Medemblikker context belangrijk is, past niet elk “museaal” voorwerp ook in de collectie. Als voorwerpen niet voldoen aan de gestelde uitgangspunten, kan de schenker of bruikleengever naar een andere geschikte plek (zoals het Westfries Archief of een ander museum) worden doorverwezen.

Ook de bestaande collectie zal periodiek aan de gestelde uitgangspunten worden getoetst. Voorwerpen die niet aan de criteria voldoen, zullen worden afgestoten.

8. TOEGANKELIJKHEID COLLECTIE
De voorwerpen uit de collectie die tentoongesteld zijn, zijn in principe voor iedereen toegankelijk. De overige voorwerpen uit de collectie worden opgeslagen.

De collectie kan een bron van informatie zijn voor nader onderzoek op verschillende terreinen, zoals voor historisch onderzoek, lezingen, publicaties of uit pure belangstelling. Geïnteresseerde leden of instanties kunnen voor de raadpleging hiertoe afspraken met de collectiebeheerder.