Jaarverslag 2019-2020

Als gevolg van de stringente maatregelen, die de Rijksoverheid heeft getroffen ter bestrijding van het Corona-virus, heeft het bestuur de voor 27 november geplande algemene jaarvergadering niet door te laten gaan. In plaats daarvan doen is er een schriftelijk verslag van het afgelopen verenigingsjaar opgesteld.

 

 Klik op Jaarverslag 2019-2020 om verslag te openen.

Financieel boekjaar 2018 - 2019

Financieel overzicht Oudheidkundige Vereniging Medenblick boekjaar 2018-2019    
           
Ontvangsten Begroting 18/19 Werkelijk Begroting 19/20    
           
Kontributie Leden 7.600 7.239 9.400    
Rente 10 6 0    
Verkoop boeken/jaarboekjes 150 314 300    
Stadswandeling 400 645 600    
Entré lezingen 400 342 300    
Entré Stadsmuseum 2.500,00 1.469 1.500    
Excursie   35      
Sponsoring 100 88 100    
Nadelig saldo   865      
Totaal €               11.160,00 €           11.003,00 €           12.200,00    
           
           
Uitgaven Begroting 18/19 Werkelijk Begroting 19/20    
           
Lezingen 500 539 550    
Schrijfbehoeften, porto en fotokop. 200 124 150    
Kosten jaarvergadering 100 131 125    
Contributie Verenigingen 60 62 60    
Aankopen en Inrichting          
Oudheidkamer en 4 Weeskinderen 250 172 200    
Onroerende Zaakbelasting 200 118 150    
Verzekeringen 700 714 725    
Representatiekosten 200 64 100    
Reiskosten 100 71 100    
Jaaruitgave 2.250 2.327 2.400    
Kosten excursie 150        
Bankkosten 170 168 170    
Huur 4 Weeskinderen 2.500 2.528 2.600    
NUON Gas 900 1.212 1.200    
Onderhoud site          
Kosten PR 1.000 912 1.000    
Kosten Stadsmuseum 750 764 750    
Huur Stadhuis 1.100 1.097 1.100    
Kosten kunstproject          
Beleidsplan          
Batig saldo 30   820    
Totaal €               11.160,00 €           11.003,00 €           12.200,00    
           
Saldi Kas en Bank 1.9.2018                                EUR.20.360,--      
Inkomsten 2018/2019   10.138,--      
Sponsoring kunstproject   11.689,--      
Uitgaven 2018/2019   11.003,--      
Uitgaven kunstproject   309,--      
Saldo Kas/Bank 31.8.2019   30.575,--      
           
22-nov-19          
Penningmeester Ton Gieling          
           
           

 

jaarverslag 2018-2019

 

Oudheidkundige Vereniging ‘’ Medenblick’’

 

 

Notulen Jaarverslag van 23 november 2018 tot 22 november 2019

 

Aanwezig:

Bestuur OKV en ca.    leden    

 

Opening
                                                                                                                                                                                   Opening door T. Pronk, voorzitter OKV.

Jaarverslag met als onderwerpen:
                                                                                                                                                                Bestuur

Het bestuur vergadert - behalve in januari en juli - maandelijks in het gebouw de “Vier Weeskinderen” aan de Torenstraat 13.  

Volgens artikel 12 van de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 7 personen. Elk bestuurslid treedt  3 jaar na zijn benoeming af, zij het dat dit bestuurslid wel herkiesbaar is. Onder de aftredende bestuursleden dient de voorzitter, de secretaris of de penningmeester te zitten. Dit jaar zijn de penningmeester T. Gieling en mevrouw T. Huesmann aftredend. Mevrouw T. Huesmann is niet herkiesbaar. T. Gieling is herkiesbaar. In de door het vertrek van mevrouw T. Huesmann ontstane vacature draagt het bestuur A. Mol voor ter benoeming.   

Ledenbestand                                                                                                           

De vereniging heeft 396 leden. Verleden jaar (2018), waren het er 391, dus het aantal is licht gestegen                 .

Overleden leden

In het afgelopen verenigingsjaar namen wij afscheid van:

Very Bonnema;
Taede van Doorn;
Ruud Spruit;
Tineke Stuurman;
Corrie Wagenaar.

 
Na het noemen van  de overleden leden verzoekt de voorzitter om een moment stilte in acht te nemen.

Stadswandelingen

2 mei: familie Hopmans;
19 mei: wandeling in het kader van de veiling van het Bakkerijmuseum;
25 mei: wandeling met medewerkers magazine “Hollands Glorie”;                                                            26 mei: tweede wandeling in het kader van de veiling van het Bakkerijmuseum;
1 juni: wandeling groep Lydia van Lieshout;
29 juli: wandeling Rotary Radboud;
augustus: wandeling Rotary Medemblik;                                                                                                         16 november: wandeling medewerkers gemeente Medemblik.

Lezingen

Dit seizoen: 4 lezingen, plus de jaarvergadering met aanvullend programma:                                                          23 november 2018: Jaarvergadering met na de pauze een kleine presentatie van Ad Gieling over de Westfriese munt in Medemblik;                                                                                                                                              22 februari 2019: Herman Pieter van der Kolk: Een kijkje in Medemblik door de jaren heen. Maar liefst 168 bezoekers.                                                                                                                                                       22 maart 2019: Peter Swart: Ontdek de Gouden Eeuw in Medemblik. Ook deze avond werd goed bezocht: 113 bezoekers;                                                                                                                         26 april 2019: een presentatie door Gerard de Vries over de Medemblikker architect A.T. van Wijngaarden;                                                                                                                                                1 november 2019: Gerard Dudink: Al 35 jaar Stichting Rondom. Een afgeladen “Sint Pieter”.                     

Jaarlijkse excursie: Schoonhoven en Montfoort 15 mei 2019

Aan de excursie namen dit jaar 46 personen deel. Om 08.00 uur vertrokken we richting Schoonhoven en Montfoort. Allereerst genoten we in Haarzuilens van de koffie met gebak. Daarna maakten we een stadswandeling met gidsen door het mooie Schoonhoven. Vervolgens gingen we met de bus naar Montfoort waar we een warme maaltijd nuttigden. Daarna weer terug naar Schoonhoven, waar we een bezoek brachten aan het Silverhuys, waar het ambacht van zilversmid in beeld werd gebracht via een audiovisuele presentatie. Hierna werd de terugreis naar Medemblik weer aangevangen, waar we om 18.30 uur arriveerden.

 

Jaaruitgave

De Jaaruitgave 2019 is al gereed! Een compliment daarvoor aan de redactie en aan mevrouw Revier is op zijn plaats.

De redactiecommissie is dit jaar 6 maal bij elkaar gekomen onder voorzitterschap van Sjaak Pronk, die de werkzaamheden van Jacqueline Mul heeft overgenomen.

Er zijn reeds plannen ontwikkeld voor de komende Jaaruitgaven.

Ad Kamma heeft de inhoudsopgaven van de Jaaruitgaven, die op de site van onze vereniging voor iedereen beschikbaar zijn, bijgewerkt.

Schenkingen

Ook dit jaar heeft de vereniging weer veel schenkingen mogen ontvangen. Hiervan is een overzicht beschikbaar, dat op verzoek door de secretaris wordt toegezonden.

Huisvesting

Het gebouw in de Torenstraat wordt niet alleen gebruikt voor de vergaderingen van het bestuur. Ook  de bijeenkomsten van de redactiecommissie vinden hier plaats..

Daarnaast bevindt zich hier onder meer het archief van onze vereniging

 

Stadsmuseum:

Nog niet zo lang geleden heeft de gemeente de procedure tot herziening van het bestemmingsplan, dat de grondslag moet bieden voor verdere ontwikkelingen op de Kop van de Nieuwstraat weer opgestart. Wanneer dat bestemmingsplan wordt vastgesteld en wanneer er op basis daarvan vergunningen worden verleend, is op dit moment niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat wij in ieder geval nog een huurcontract met de gemeente - die nog steeds eigenaar van het gebouw is - heeft tot 2023. Wij blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen en zullen hier zo nodig op inspelen.

Dank aan alle vrijwilligers, die het mogelijk maken om onze collectie te tonen. Graag zouden wij extra hulp verwelkomen om het voortbestaan te waarborgen.

Succesvol waren weer de Pianotour en de Open Monumenten dag. Ook tijdens de “Nacht van de Gouden Eeuw” brachten velen een bezoek aan het Stadsmuseum.

Daarnaast hebben wij (buiten de openstellingsdagen) de volgende groepen mogen ontvangen:                       14 december: groep Fransen;
31 januari: groep Posma;
21 februari: groep ?;
8 mei: familie Manting;
9 mei: medewerkers Dagblad voor Westfriesland;.
18 juli: groep Lakeman;
30 augustus: familie Bos.

Tot slot hebben wij op 5 april een presentatie voor de historische vereniging in Benningbroek en op 6 april een presentatie voor het Westfries Genootschap in “Sint Pieter” verzorgd.
                                                                                                                                                                                                                 

3.          Verslag kascommissie

T. Gieling nodigt de kascommissie, bestaande uit Koos Minnema en Benno Hoekstra uit om verslag te doen van het uitvoeren van de kascontrole. De kascommissie heeft de boeken onderzocht en alles akkoord bevonden (decharge voor goedkeuring penningmeester).

4.          Benoeming nieuwe kascommissie

Voor 2020 worden Hans van der Klein en Benno Hoekstra en als reserve ??? benoemd.

Verslag penningmeester
De penningmeester, de heer T. Gieling, licht  het financieel overzicht toe. Hij geeft aan, dat het afgelopen boekjaar een negatief resultaat laat zien van € 865,=. Dat wordt aan de ene kant veroorzaakt door stijgende kosten, zoals bijvoorbeeld hogere energielasten. En omdat helaas niet alle leden hebben aangegeven per e-mail bereikbaar te zijn, hetgeen betekent dat er de nodige stukken per post moeten worden verzonden, zijn ook de portokosten toegenomen. Aan de andere kant staan daar tegenvallende inkomsten uit het bezoek aan het Stadsmuseum tegenover. Het gevolg is, dat het bestuur heeft besloten om de contributie m.i.v. 2020 te verhogen naar € 25, per jaar.

Het financieel overzicht m.b.t. het boekjaar 2018 - 2019 is voor de leden, die daar belangstelling voor hebben, beschikbaar.
Vooruitblik naar 2020                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      - Thema avonden en Jaarvergadering

Het ligt in de bedoeling om in 2020 de volgende thema-avonden te organiseren:   

            

 

Het ligt in de bedoeling om in 2020 de volgende thema-avonden te organiseren:                                  28 februari: Theo Spil: Bakkers in Westfriesland;                                                                                       27 maart: Wouter Roessingh: Bronstijd in Westfriesland;                                                                          24 april: Ton Kroezen: 90 jaar drooglegging van de Wieringermeer;                                                                       30 oktober: Arnold de Greeuw: ansichten van Herman Bos.                                                          

 

 

De Jaarvergadering zal plaatsvinden op 27 november 2020. Na de pauze zal Ben Dijkhuis een vergunning voor het plaatsen van het monument is afgegeven. Er wordt nu geprobeerd om de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen om  het gedenkteken daadwerkelijk te kunnen plaatsen (Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar van 2020 hiertoe over te gaan.) in de Muntstraat ter hoogte van het oude Muntgebouw. Van de benodigde € 30.000,= is nu iets meer dan € 22.000,= binnen. Wij doen dan ook nogmaals een beroep op u - alle bijdragen zijn van harte welkom - om dit monument te sponsoren.

Dit wat betreft de vooruitblik 2020.

 

Rondvraag
 

Sluiting
 

 

 

 

 

 

Beleidsplan

      Belangstellende voor het inzien van het beleidsplan kunnen contact opnemen met het secretariaat.

Jaarverslag 24 november 2016- 2017

 

 

 

                    Aanwezig:

                 

                  Bestuur O.K.V. en ca 33 leden.

 

                  1.          Opening

               

                   Opening door Dhr. T.Pronk. voorzitter OKV   

                 

                  2.           Jaarverslag met als onderwerpen:

 

                   Bestuur

 

                   Het bestuur vergadert in principe iedere 1e maandagavond van de maand in het gebouw

                   "De Vier Weeskinderen" aan de Torenstraat 13.

          

                   Volgends artikel 12 van de statuten bestaat het bestuur uit tenminste7 personen. Elk bestuurslid

                    tree  3 jaar na zijn benoeming af, zij dat dit bestuurslid wel herkiesbaar is. Onder de

                    aftredende  bestuurders dient de voorzitter, de secretaris of de penningmeester te zitten.

                    Dit jaar zijn    T.Pronk.Mevr. J.Mureau   A.Dudink aftredend en herkiesbaar. Zij worden herkozen.

 

 

                   Ledenbestand

              

                   De vereniging heeft 391 leden. Verleden jaar 2016, waren het er 386, dus het aantal is licht gestegen.

 

                    Overleden leden:

                    

                    In het afgelopen jaar namen wij afscheid van:

          

                    *    Ans Bloedjes

                    *    Annie Van der Haring

                    *    Grietje Overweel

                    *    Mevr. van der Goot - Schildstra

                    *    Jos Joosse.

 

                    Na het noemen van de overleden leden verzoekt de voorzitter om een moment stilte in acht

                    te nemen.

                  

                    Stadswandelingen.

 

                   7 april: fam Monique Mol;

                   11 juni: fam.Jong;

                   20 aug. fam. Nijssen;

                   25 aug. staf school  `t Koggeschip;

                   17 sept. fam. de la Parra;

                     2 sept : wandelsport ver."Radboud";

                    16 okt.  historische ver. Bergen;

                   28 okt. fam. Oosterbaan;

                   20 nov. Martinuskoor Medemblik;

 

                    Lezingen

 

                    Dit seizoen: 4 lezingen, plus de jaarvergadering met aanvullend programma.

                    _ 24 febr.    De Tuinbouwveilingen van Medemblik door A.Kamma, A de Greeuw e.a.

                    _ 24 maart: Radboud/Redbad. konning der Friezen door Han Nijdam

                    _ 21 april.   Nederland en het gevecht tegen het water in het bijzonder de Zuiderzeewerken

                                     als gevolg van de overstroming in 1916  door H.van der Klein.

                    _ 27 Okt.    Het verdwenen dorp Almersdorp  door Sander Gerritsen, archeoloog.

                    _ 10 nov.   2e avond  De Tuinbouwveilingen van Medemblik, door A. Kamma, A. de Greeuw e.a.

                    _ 24 nov.   Jaarvergadering met na de pauze  Middeleeuws leer door Mevr. E.Winters, vrijwilligster bij

                                    de archeologische dienst.

 

                    Jaarlijkse excursie: Zwolle 10 mei 2017.

 

                    De jaarlijkse excursie vond plaats op 10 mei 2017. Dit jaar was de bestemming Zwolle. Na aankomst

                    in Zwolle stond de koffie klaar met daarbij een lekker gebakje. Daarna werd er onder begeleiding van

                    gidsen in een aantal groepen de binnenstad van het prachtige historische Zwolle verkend.

                    Na te hebben genoten van een heerlijke lunch kon gekozen worden voor een bezoek aan het museum

                    "de Fundatie".of op eigen gelegenheid verkennen van de binnenstad.

                    Deze zeer geslaagde  dag werd zoals gebruikelijk afgesloten met het traditionele diner in het

                    Wapen ven Medemblik.

 

                    Jaaruitgave

 

                    De jaaruitgave- een jubileum, want het is dit jaar de 25e uitgave! ontvangt u zeer binnenkort.

                    De redactie is er weer in geslaagd om de Jaaruitgave te vullen met interessante en leuke

                    wetenswaardigheden. Een compliment daarvoor aan de redactie en aan mevr.Revier is op zijn plaats.

 

                   Schenkingen.

     

                   Ook dit jaar heeft de vereniging weer veel schenkingen ontvangen. Hiervan is een overzicht

                    beschikbaar dat op verzoek door de secretaris wordt toegezonden.

 

                   Huisvesting

 

                   Ons onderkomen in de Torenstraat staat een omvangrijke dak restauratie te wachten. Eerst was er 

                   lekkage geconstateerd aan de goot aan de voorzijde. Nadat dat probleem was verholpen, blijkt dat nu

                   het hele dak moet worden ontdaan van asbest platen die in het verleden aan de buitenzijde onder de

                   dakpannen zijn aangebracht .Ook het gasverbruik van de centrale verwarming blijft ons zorgen baren.

                   Hier zal door middel van isolatie iets aan gedaan moeten worden.

 

                   Tijdens Openmonumentendag met dit jaar als thema "Boeren, burgers en buitenlui"zijn in de

                   "Vier Weeskinderen"een aantal foto`s van markante plaatsgenoten tentoon gesteld.

 

                  Stadsmuseum.

          

                  De opening vond dit jaar plaats op Paaszaterdag  15 april.

                  Het kermisweekend waren de deuren dicht.

                  Na de sluiting ( de zondag van het draverij- weekend) zijn wij nog 3 weekenden en dagen

                  open geweest.

 

                 Het bezoekers aantal gaf een zeer sterk wisselend resultaat te zien. Dit zal dan ook een agendapunt

                 zijn tijdens de evaluatie vergadering.

 

                 De planning makers voor de invulling van het toezicht hebben weer prima werk verricht in het

                 afgelopen seizoen. Van deze gelegenheid wordt dan ook gebruik gemaakt om niet alleen hen,

                  maar alle vrijwilligers, die in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn bij het Stadsmuseum,

                  hartelijk dank daarvoor.

                  Zonder hen is de exploitatie van het Stadsmuseum niet mogelijk.

 

                  Ons verblijf in het Stadsmuseum blijft een apart verhaal en de onduidelijkheid over de ontwikkelingen

                  van deze locatie lijkt alleen maar toe te nemen. Als het aan ons ligt, blijven wij ook na 2023 in

                  dezelfde  ruimtes op deze geweldige locatie. Dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd, zult u

                  begrijpen.

 

 

                  Succesvol waren de Pianotour en Open Monumentendag

 

                  Dit jaar hebben wij weer een aantal schoolklassen mogen begroeten.

                  daarnaast hebben wij, buiten de openstellingsdagen, de volgende groepen mogen ontvangen:

                  4 april: een groep ambtenaren;

                  8 april: een groep brandweerlieden;

                  7 mei: fam. Meijer;

                  1 juni: groep Mevr. van Lookeren Campagne;

                  6 juli: groep Miranda Zwaan;

                  2 sept: wandelsportver." Radboud";

 

                 Wij hebben  niet alleen de verplichting om de tentoonstellingsruimten te onderhouden, maar ook bij

                 een trouwpartij moeten wij ervoor zorgen dat het vertrek een trouwpartij waardig is. Door prive

                 problemen moest onze hulp bij het schoonhouden haar taak echter teruggeven. Maar gelukkig hebben

                 wij een goede vervangster gevonden. Langs deze weg willen wij onze dank dan ook uitspreken

                aan beide dames.

 

         

                 3.        Notulen jaarvergadering 25 november 2016.

 

                  De notulen van het jaarverslag van 25 november 2016 zijn opgenomen in de jaaruitgave van dit jaar.

                  Op verzoek  wordt een exemplaar van de notulen toegezonden door de secretaris.

 

                 4.             Verslag kascommissie

 

                 T.Pronk nodigt de kascommissie, bestaande uit: G. van As en Niek Hoogendijk,uit om verslag te doen

                 van het uitvoeren van de kascontrole.De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en alles in orde

                 bevonden( decharge voor de penningmeester).

 

                 5                Benoeming kascommissie

 

                 Voor 2018 wordt Gerard van As en Koos Minnema en een  reserve  benoemd.

 

                  6                Verslag Penningmeester

 

                 De penningmeester Dhr. T.Gieling licht het financieel overzicht toe. Hij geeft aan,dat het afgelopen

                 boekjaar een engatief saldo kent van € 795,=. Dit is helaas meer dan was voorzien.

                 Het financieel overzicht m.b.t. het boekjaar 2016 - 1017 is voor de leden, die daar belangstelling voor

                 hebben, beschikbaar.

 

                  7.                 Vooruit blik naar 2018.

 

                  Het ligt in de bedoeling om in 2018 de volgende thema avonden te organiseren:

                  * 23 febr:  Huis te Warmeloo door Peter Swart

                  * 23 maart: Foto collectie van Mevr.:Boekel door Arnold de Greeuw

                  * 20 april: De Westfriese omringdijk door Mevr.Netty Zander.

                  * 26 okt:   Archeologie van de Wieringermeer door Jasper Leek.

                  * 23 nov: jaarvergadering

 

                  Betrokkenheid scholen

            

                  In 2018 willen wij proberen om via overleg met de scholen te kijken of wij een bijdrage kunnen leveren

                  aan de geschiedenis les voor groep 7-8.

 

                  Datum jaarlijkse excursie

                  De jaarlijkse excursie zal plaatsvinden op woensdag 9 mei 2018. De bestemming is op dit moment nog

                  onbekend.

 

 

                  8.        Rondvraag

 

 

                 9.         Sluiting

 

           

                Aldus opgemaakt door R.Boekel, secretaris.

                   

           

 

 

 

 

 

                  

 

 

  

 

 

                

               

                

 

                   

             

                   

 

 

 

 

 

 

 

financieel overzicht 2016- 2017

 

   

Financieel overzicht Oudheidkundige Vereniging Medenblick boekjaar 2016-2017
       
Ontvangsten Begroting 16/17 Werkelijk Begroting 17/18
       
Kontributie Leden 7.400 7.600 7.500
Rente 125 54 50
Verkoop boeken/jaarboekjes 250 154 150
Stadswandeling 650 400 500
Entré lezingen 50 200 300
Entré Stadsmuseum 2200 2.114 4.000
Excursie   94  
Ontvangst groepen   395  
Nadelig saldo 488 793  
Totaal €             11.163,00 €           11.804,00 €           12.500,00
       
       
Uitgaven Begroting 16/17 Werkelijk Begroting 17/18
       
Lezingen 200 460 500
Schrijfbehoeften, porto en fotokop. 250 119 200
Kosten jaarvergadering 100 206 200
Contributie Verenigingen 30 91 60
Aankopen en Inrichting      
Oudheidkamer en 4 Weeskinderen 250 157 250
Fotokosten 30    
Onroerende Zaakbelasting 200 163 200
Verzekeringen 750 701 700
Representatiekosten 200 349 300
Reiskosten 50 49 50
Jaaruitgave 2.500 2.317 2.500
Kosten excursie 150   150
Bankkosten 200 170 200
Huur 4 Weeskinderen 2.500 2.472 2.500
NUON Gas 803 804 850
Onderhoud site     100
Kosten PR 1000 1466 1000
Kosten Stadsmuseum 500 867 750
Huur Stadhuis 1100 1.063 1.100
City Tours 350 350  
Batig saldo     890
Totaal €             11.163,00 €           11.804,00 €           12.500,00
       
Saldi Kas en Bank 1.9.2016                                EUR.22.271,--  
Inkomsten 2016/2017   11.011,--  
Uitgaven 2016/2017   11.804,--  
Saldo Kas/Bank 31.8.2017   21.478,--  
       
24-nov-17      
Penningmeester Ton Gieling      

                                               

Oudheidkundige Vereniging ‘’ Medenblick’’

 

Notulen Jaarverslag van 27 november 2015 tot 25 november 2016  

 

Aanwezig:

Bestuur OKV en ??? leden.      

 

 • Opening.

 

Opening door T. Pronk, voorzitter OKV.

 • Jaarverslag met als onderwerpen:

 

Bestuur:

Het bestuur vergadert in principe iedere 1e maandagavond van de maand in het gebouw “de Vier Weeskinderen” aan de Torenstraat 13.

Volgens artikel 12 van de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 7 personen. Elk bestuurslid treedt 3 jaar na zijn benoeming af, zij het dat dit bestuurslid wel herkiesbaar is. Onder de aftredende bestuursleden dient de voorzitter, de secretaris of de penningmeester te zitten. Dit jaar zijn T. Gieling en mevrouw T. Huesmann aftredend en herkiesbaar.

Ledenbestand:                                                                                                                     

De vereniging heeft 386 leden. Verleden jaar 2015, waren het er 377, dus het aantal is iets gestegen.

Overleden leden:

In het afgelopen verenigingsjaar namen we afscheid van :

 • Jaap Hoek (Hoorn);
 • Marrie Brakeboer.

Na het noemen van de overleden leden verzoekt de voorzitter om een moment stilte in acht te nemen.

Stadswandelingen:

3 april: bezoek familie Snoy, nazaten van Diederik Sonoy;                                                                   20 mei: vriendengroep Loek Manshanden / Ysbrand van Belleghem;                                                                 8 juni: de Blauwe Trui;                                                                                                                                            18 juli: familie de Lange;                                                                                                                         

 

 

20 augustus: familie Nijssen:                                                                                                                 25 augustus: staf “Het Koggeschip”;                                                                                                                  17 september: familie De la Parra;                                                                                                           16 oktober: Historische Vereniging “Bergen”.                                                                                                     

Lezingen:

Dit seizoen: 3 lezingen, plus de jaarvergadering met aanvullend programma:                                                        26 februari: Peter Swart: Rondwandeling Medemblik in de Gouden Eeuw (een afgeladen “Sint Pieter!);                             De thema-avond van 18 maart verviel door het niet beschikbaar zijn van “Sint Pieter”;                        22 april: Bertus Bakker: de Franse tijd in Nederland;                                                                             21 oktober: Sjaak Pronk: Industrialisatie en veranderend Medemblik (94 bezoekers);                                       25 november: Jaarvergadering met na de pauze: Els Winters: “Vrijwilligster in het leer”.

Jaarlijkse excursie: Gouda 11 mei 2016

Dit jaar gingen we naar het middeleeuwse Gouda met zijn rijke historie. Wij genoten eerst van koffie met appelgebak bij de Westeinderplassen, waarna de reis werd voortgezet naar Gouda. Daar maakten wij een stadswandeling langs heel veel bezienswaardigheden. De Goudse lunch lieten we ons goed smaken. De prachtige Sint Janskerk met zijn glas in lood ramen leverde heel veel interessante verhalen op van de gids. Na nog wat vrije tijd vertrokken we weer naar Medemblik ,waar we zoals jaarlijks genoten van het heerlijke diner in “Het Wapen”. Al met al was het een zeer geslaagde dag.

Jaaruitgave:

De Jaaruitgave heeft u inmiddels als het goed is ontvangen. De redactie is er weer in geslaagd om de Jaaruitgave te vullen met interessante en leuke wetenswaardigheden. Een compliment daarvoor is op zijn plaats.

 

Schenkingen:

Ook dit jaar heeft de vereniging weer veel schenkingen mogen ontvangen. Hiervan is een overzicht beschikbaar, dat op verzoek door de secretaris wordt toegezonden.

Huisvesting:

Ons onderkomen in de Torenstraat wordt nog steeds gebruikt als archief- en vergaderruimte.           De geschonken stukken worden - na op waarde te zijn ingeschat en - daar opgeborgen of op de Weeshuiszolder.

Tijdens de Open Monumentendag met dit jaar als thema “Symbolieken en iconen”, zijn een aantal iconen, geschilderd door onze plaatsgenoot de 95 jarige Rein Moeskops, daar tentoon gesteld. .

De isolatie van het pand vereist de nodige aandacht nodig door het hoge gasverbruik van de nieuwe verwarming.

 

Het voormalig Stadhuis, waarin ons Stadsmuseum is gehuisvest, staat op dit moment in de aandacht vanwege het onderzoek naar de mogelijke functies die hierin ondergebracht kunnen worden. Aan een eerste bespreking, waarbij vertegenwoordigers van diverse organisaties aanwezig waren, hebben ook wij deelgenomen. Verschillende voorstellen, variërend van bibliotheek tot VVV, passeerden de revue, maar een definitieve beslissing lijkt nog ver weg. Wij zullen de ontwikkelingen actief blijven volgen. Maar een ding is duidelijk: wij voelen ons er thuis met het Stadsmuseum en zijn van mening dat het gebouw een Huis voor de Stad moet blijven.

Openstelling expositiemuseum:

Het museum is dit jaar geopend op 26 maart i.v.m. de vroege Paasdagen.

Het aantal bezoekers bedraagt ca. 4000.

De openstelling tijdens de Oldtimer-dag, de deelname aan de Pianotour en de Open Monumentendag was wederom zeer succesvol.

Tijdens het Truck-festival was het museum niet geopend. Men beschouwt het Stadsmuseum dan meer als plasplaats.

Dit jaar hebben we geen schoolklassen mogen begroeten, hetgeen een punt van aandacht is.

Buiten de openstellingsdagen hebben wij de volgende groepen mogen ontvangen:                               3 april: familie Snoy, nazaten van Diederik Sonoy;                                                                                               20 mei: vriendengroep Loek Manshanden / Ysbrand van Belleghem;                                                             14 oktober: Stichting Vrienden van het Westfries Archief ( uitreiking van het boek over de schilder Braaff;                                                                                                                                                    20 november: Martinuskoor.

Of we het museum volgend seizoen 2 weken in de herfstvakantie zullen openen, staat nog ter discussie. Tijdens de zuid Nederlandse periode kwamen er namelijk maar weinig bezoekers.

Op afspraak is het museum geopend voor opvarenden van cruiseschepen. Maar de aankomsten zijn niet altijd duidelijk en vrijwilligers zijn schaars.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om alle vrijwilligers, die in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn bij het Stadsmuseum, hartelijk te bedanken voor hun inzet. Zonder hen was exploitatie van het Stadsmuseum niet mogelijk.

 • Notulen jaarvergadering 27 november 2015:

 

De notulen van het jaarverslag van 27 november 2015 zijn opgenomen in de komende Jaaruitgave. Op verzoek wordt een exemplaar van de notulen toegezonden door de secretaris.

 • Verslag kascommissie

 

 1. Pronk nodigt de kascommissie, bestaande uit de heren Mark Raat en Niek Hoogendijk en de heer Gerard van As als reserve, uit om verslag te doen van het uitvoeren van de kascontrole.
 • Benoeming nieuwe kascommissie:

 

Voor 2017 worden Gerard van As en ??? en als reserve ??? gevraagd door T. Pronk.

 • Verslag penningmeester

 

De penningmeester licht de stukken met de financiën toe.

Het financieel overzicht “Oudheidkundige Vereniging “Medenblick” boekjaar 2015 - 2016” is voor de leden, die daar belangstelling voor hebben, beschikbaar.

 • Vooruitblik naar 2017 

 

- Stadsmuseum:                     

De tentoonstellingen in het Stadsmuseum zullen ook in 2017 enige veranderingen ondergaan. Dit zal nog verder worden besproken tijdens de bestuursvergaderingen. Zeker is wel, dat de expositie over Martin Weel ook volgend jaar nog kan worden bewonderd.    

Ook nu zouden wij weer een nadrukkelijk beroep willen doen op leden om toezicht te houden in het Stadsmuseum. Het aantal suppoosten behoeft namelijk dringend uitbreiding. En het is en blijft leuk om in gesprek te komen met bezoekers omtrent hun interesses in de stad Medemblik.

De ontwikkelingen m.b.t. de bestemming van het voormalige Stadhuis en de gevolgen daarvan voor het Stadsmuseum worden nauwlettend gevolgd.                                        

-Thema-avonden:                  

Het ligt in de bedoeling om ook in 2017 vier thema-avonden te organiseren alsmede de jaarvergadering eind november.

Het voorlopige programma voor 2017 ziet er als volgt uit:

 • 24 februari: Jos Ruiter e.a. (de Veiling);
 • 24 maart: Han Nijdam (Koning Radboud); 
 • 21 april: Hans van der Klein (Zuiderzeewerken);
 • 27 oktober: Sander Gerritsen e.a. (de opgravingen bij Almersdorp te Opperdoes);
 • 24 november (na de Jaarvergadering): Arnold de Greeuw (foto’s van mevrouw Boekel).  

Gezien de hoge opkomst bij de thema-avonden heeft het bestuur besloten definitief uit te wijken naar “ Sint Pieter”.

- Datum voor de jaarlijkse excursie:

Datum voor de jaarlijkse excursie is 10 mei 2017. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Waarschijnlijk reizen we deze keer af naar Overijssel.

- Stadswandelingen:

Het aantal stadswandelingen blijft op peil. De opbrengsten hiervan vormen een welkome aanvulling voor de kas van de vereniging.

- Uitnodigingen per e-mail / post:

De uitnodigingen voor de thema-avonden en de Jaarvergadering worden waar mogelijk per e-mail verzonden. Voor de vereniging is dit efficiënter en het werkt kostenbesparend. Wel wordt een dringend beroep aan de leden gedaan om wijziging van het e-mail adres ook aan ons door te geven.

- Promotie:

Ideeën voor promotie zijn van harte welkom. Folders van het Stadsmuseum zijn volop beschikbaar.

- Publicatie info:

De uitnodigingen in de “Medemblikker” gaan hopelijk op dezelfde voet verder. Uitgever Rodi plaatst alleen de bijgevoegde foto’s indien er ruimte is en ons logo wordt sowieso niet geplaatst in de aangeleverde redactionele stukjes. Als wij specifieke wensen hebben, moeten wij er dan ook rekening mee houden dat er voor moet worden betaald.

Dit wat betreft de vooruitblik 2017.

 

 • Rondvraag:

 

 

 1. Sluiting:

© 2022 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame