jaarverslag 2018-2019

 

Oudheidkundige Vereniging ‘’ Medenblick’’

 

 

Notulen Jaarverslag van 23 november 2018 tot 22 november 2019

 

Aanwezig:

Bestuur OKV en ca.    leden    

 

Opening
                                                                                                                                                                                   Opening door T. Pronk, voorzitter OKV.

Jaarverslag met als onderwerpen:
                                                                                                                                                                Bestuur

Het bestuur vergadert - behalve in januari en juli - maandelijks in het gebouw de “Vier Weeskinderen” aan de Torenstraat 13.  

Volgens artikel 12 van de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 7 personen. Elk bestuurslid treedt  3 jaar na zijn benoeming af, zij het dat dit bestuurslid wel herkiesbaar is. Onder de aftredende bestuursleden dient de voorzitter, de secretaris of de penningmeester te zitten. Dit jaar zijn de penningmeester T. Gieling en mevrouw T. Huesmann aftredend. Mevrouw T. Huesmann is niet herkiesbaar. T. Gieling is herkiesbaar. In de door het vertrek van mevrouw T. Huesmann ontstane vacature draagt het bestuur A. Mol voor ter benoeming.   

Ledenbestand                                                                                                           

De vereniging heeft 396 leden. Verleden jaar (2018), waren het er 391, dus het aantal is licht gestegen                 .

Overleden leden

In het afgelopen verenigingsjaar namen wij afscheid van:

Very Bonnema;
Taede van Doorn;
Ruud Spruit;
Tineke Stuurman;
Corrie Wagenaar.

 
Na het noemen van  de overleden leden verzoekt de voorzitter om een moment stilte in acht te nemen.

Stadswandelingen

2 mei: familie Hopmans;
19 mei: wandeling in het kader van de veiling van het Bakkerijmuseum;
25 mei: wandeling met medewerkers magazine “Hollands Glorie”;                                                            26 mei: tweede wandeling in het kader van de veiling van het Bakkerijmuseum;
1 juni: wandeling groep Lydia van Lieshout;
29 juli: wandeling Rotary Radboud;
augustus: wandeling Rotary Medemblik;                                                                                                         16 november: wandeling medewerkers gemeente Medemblik.

Lezingen

Dit seizoen: 4 lezingen, plus de jaarvergadering met aanvullend programma:                                                          23 november 2018: Jaarvergadering met na de pauze een kleine presentatie van Ad Gieling over de Westfriese munt in Medemblik;                                                                                                                                              22 februari 2019: Herman Pieter van der Kolk: Een kijkje in Medemblik door de jaren heen. Maar liefst 168 bezoekers.                                                                                                                                                       22 maart 2019: Peter Swart: Ontdek de Gouden Eeuw in Medemblik. Ook deze avond werd goed bezocht: 113 bezoekers;                                                                                                                         26 april 2019: een presentatie door Gerard de Vries over de Medemblikker architect A.T. van Wijngaarden;                                                                                                                                                1 november 2019: Gerard Dudink: Al 35 jaar Stichting Rondom. Een afgeladen “Sint Pieter”.                     

Jaarlijkse excursie: Schoonhoven en Montfoort 15 mei 2019

Aan de excursie namen dit jaar 46 personen deel. Om 08.00 uur vertrokken we richting Schoonhoven en Montfoort. Allereerst genoten we in Haarzuilens van de koffie met gebak. Daarna maakten we een stadswandeling met gidsen door het mooie Schoonhoven. Vervolgens gingen we met de bus naar Montfoort waar we een warme maaltijd nuttigden. Daarna weer terug naar Schoonhoven, waar we een bezoek brachten aan het Silverhuys, waar het ambacht van zilversmid in beeld werd gebracht via een audiovisuele presentatie. Hierna werd de terugreis naar Medemblik weer aangevangen, waar we om 18.30 uur arriveerden.

 

Jaaruitgave

De Jaaruitgave 2019 is al gereed! Een compliment daarvoor aan de redactie en aan mevrouw Revier is op zijn plaats.

De redactiecommissie is dit jaar 6 maal bij elkaar gekomen onder voorzitterschap van Sjaak Pronk, die de werkzaamheden van Jacqueline Mul heeft overgenomen.

Er zijn reeds plannen ontwikkeld voor de komende Jaaruitgaven.

Ad Kamma heeft de inhoudsopgaven van de Jaaruitgaven, die op de site van onze vereniging voor iedereen beschikbaar zijn, bijgewerkt.

Schenkingen

Ook dit jaar heeft de vereniging weer veel schenkingen mogen ontvangen. Hiervan is een overzicht beschikbaar, dat op verzoek door de secretaris wordt toegezonden.

Huisvesting

Het gebouw in de Torenstraat wordt niet alleen gebruikt voor de vergaderingen van het bestuur. Ook  de bijeenkomsten van de redactiecommissie vinden hier plaats..

Daarnaast bevindt zich hier onder meer het archief van onze vereniging

 

Stadsmuseum:

Nog niet zo lang geleden heeft de gemeente de procedure tot herziening van het bestemmingsplan, dat de grondslag moet bieden voor verdere ontwikkelingen op de Kop van de Nieuwstraat weer opgestart. Wanneer dat bestemmingsplan wordt vastgesteld en wanneer er op basis daarvan vergunningen worden verleend, is op dit moment niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat wij in ieder geval nog een huurcontract met de gemeente - die nog steeds eigenaar van het gebouw is - heeft tot 2023. Wij blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen en zullen hier zo nodig op inspelen.

Dank aan alle vrijwilligers, die het mogelijk maken om onze collectie te tonen. Graag zouden wij extra hulp verwelkomen om het voortbestaan te waarborgen.

Succesvol waren weer de Pianotour en de Open Monumenten dag. Ook tijdens de “Nacht van de Gouden Eeuw” brachten velen een bezoek aan het Stadsmuseum.

Daarnaast hebben wij (buiten de openstellingsdagen) de volgende groepen mogen ontvangen:                       14 december: groep Fransen;
31 januari: groep Posma;
21 februari: groep ?;
8 mei: familie Manting;
9 mei: medewerkers Dagblad voor Westfriesland;.
18 juli: groep Lakeman;
30 augustus: familie Bos.

Tot slot hebben wij op 5 april een presentatie voor de historische vereniging in Benningbroek en op 6 april een presentatie voor het Westfries Genootschap in “Sint Pieter” verzorgd.
                                                                                                                                                                                                                 

3.          Verslag kascommissie

T. Gieling nodigt de kascommissie, bestaande uit Koos Minnema en Benno Hoekstra uit om verslag te doen van het uitvoeren van de kascontrole. De kascommissie heeft de boeken onderzocht en alles akkoord bevonden (decharge voor goedkeuring penningmeester).

4.          Benoeming nieuwe kascommissie

Voor 2020 worden Hans van der Klein en Benno Hoekstra en als reserve ??? benoemd.

Verslag penningmeester
De penningmeester, de heer T. Gieling, licht  het financieel overzicht toe. Hij geeft aan, dat het afgelopen boekjaar een negatief resultaat laat zien van € 865,=. Dat wordt aan de ene kant veroorzaakt door stijgende kosten, zoals bijvoorbeeld hogere energielasten. En omdat helaas niet alle leden hebben aangegeven per e-mail bereikbaar te zijn, hetgeen betekent dat er de nodige stukken per post moeten worden verzonden, zijn ook de portokosten toegenomen. Aan de andere kant staan daar tegenvallende inkomsten uit het bezoek aan het Stadsmuseum tegenover. Het gevolg is, dat het bestuur heeft besloten om de contributie m.i.v. 2020 te verhogen naar € 25, per jaar.

Het financieel overzicht m.b.t. het boekjaar 2018 - 2019 is voor de leden, die daar belangstelling voor hebben, beschikbaar.
Vooruitblik naar 2020                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      - Thema avonden en Jaarvergadering

Het ligt in de bedoeling om in 2020 de volgende thema-avonden te organiseren:   

            

 

Het ligt in de bedoeling om in 2020 de volgende thema-avonden te organiseren:                                  28 februari: Theo Spil: Bakkers in Westfriesland;                                                                                       27 maart: Wouter Roessingh: Bronstijd in Westfriesland;                                                                          24 april: Ton Kroezen: 90 jaar drooglegging van de Wieringermeer;                                                                       30 oktober: Arnold de Greeuw: ansichten van Herman Bos.                                                          

 

 

De Jaarvergadering zal plaatsvinden op 27 november 2020. Na de pauze zal Ben Dijkhuis een vergunning voor het plaatsen van het monument is afgegeven. Er wordt nu geprobeerd om de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen om  het gedenkteken daadwerkelijk te kunnen plaatsen (Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar van 2020 hiertoe over te gaan.) in de Muntstraat ter hoogte van het oude Muntgebouw. Van de benodigde € 30.000,= is nu iets meer dan € 22.000,= binnen. Wij doen dan ook nogmaals een beroep op u - alle bijdragen zijn van harte welkom - om dit monument te sponsoren.

Dit wat betreft de vooruitblik 2020.

 

Rondvraag
 

Sluiting
 

 

 

 

 

 

© 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame