Verslag jaarvergadering 2017 -2018

 

 

Oudheidkundige Vereniging ‘’ Medenblick’’

 

 

Notulen Jaarverslag van 25 november 2017 tot 23 november 2018

 

Aanwezig:

Bestuur OKV en ca.40 leden    

 

 • Opening

 

                                                                                                                                                                                   Opening door T. Pronk, voorzitter OKV.

 • Jaarverslag met als onderwerpen:

 

                                                                                                                                                                Bestuur

Het bestuur vergadert in het gebouw de “Vier Weeskinderen” aan de Torenstraat 13. Besloten is om m.i.v. 2019 niet meer te vergaderen in januari en juli.

Volgens artikel 12 van de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 7 personen. Elk bestuurslid treedt 3 jaar na zijn benoeming af, zij het dat dit bestuurslid wel herkiesbaar is. Onder de aftredende bestuursleden dient de voorzitter, de secretaris of de penningmeester te zitten. Dit jaar zijn A. Gieling, K. Stavenuiter en de secretaris R. Boekel aftredend. K. Stavenuiter is niet herkiesbaar. A. Gieling en R. Boekel zijn wel herkiesbaar. …………………………………………….

Ledenbestand                                                                                                           

De vereniging heeft 391 leden. Verleden jaar (2017), waren het er ook 391, dus het aantal is gelijk gebleven.

Overleden leden

In het afgelopen verenigingsjaar namen wij afscheid van :

 • Andre Arendse;
 • Roelie Ciari;
 • Cees Langereis;
 • Harry Lanjouw;
 • Rinus Alkema.

 

Na het noemen van de overleden leden verzoekt de voorzitter om een moment stilte in acht te nemen.

Stadswandelingen

31 januari:   familie Meijaard, die deels is uitgewaaierd over de wereld;

9 maart:      Vrouwen van nu uit Wijdenes

17 april:      Enza zaden uit Enkhuizen (engels talig )

2 mei:         Ver, kunst en cultuur uit Abbekerk

6 juli:          Fam. Hopmans uit Wieringerwerf

14 juli:        ABNAMRO

29 sept:       een groep Italianen   

6 okt:          historische ver, Edam

14 okt:        groep Tilda Fit

8 nov:         groep Mevr. P. Van Lookeren- Campagne

                                                                                                                                                                                                                            

Lezingen

Dit seizoen: 4 lezingen, plus de jaarvergadering met aanvullend programma:                                                         24 november 2017: Jaarvergadering met na de pauze: Els Winters over Middeleeuws leer; zij is vrijwilligster bij de archeologische dienst en analyseert en conserveert in dat kader historische leren voorwerpen.                    

23 februari 2018: Peter Swart. een Medemblikker oorlogsschip in Finse wateren. Een drukbezochte lezing                                                                                                                                                     16 maart 2018: Arnold de Greeuw: de foto- collectie van Annie Boekel;                                                       24 april 2018: Netty Zander: Laat je omarmen door de Westfriese omringdijk;                                                           20 oktober 2018: Michiel Bartels en Jasper Leek. Bommen en granaten in de marinehaven van                                                  Medemblik en Middeleeuwse nederzettingen in de Wieringermeer. Wederom een vol “Sint Pieter”.

Jaarlijkse excursie: Deventer 9 mei 2018

De jaarlijkse excursie vond plaats op 9 mei naar de dynamische stad Deventer. Na de koffie met gebak arriveerden we in Deventer, waar we genoten van de stadswandeling. Vervolgens lieten we ons de lunch goed smaken. Daarna kon een museum, dat gewijd was aan de Deventer koek, worden bezocht of er bestond de mogelijkheid om de binnenstad van Deventer op eigen gelegenheid te verkennen. We sloten af met een diner in Medemblik.                                                                       Het was ontzettend jammer, dat er maar zo weinig mensen (slechts 34!) deelnamen aan de excursie. De vraag is dan ook, of we de excursie in het vervolg nog moeten blijven organiseren.

Jaaruitgave

De Jaaruitgave 2018 is al gereed! Een compliment daarvoor aan de redactie en aan mevrouw Revier is op zijn plaats.

De redactiecommissie is dit jaar 6 maal bij elkaar gekomen onder voorzitterschap van Sjaak Pronk, die voorlopig Jacqueline Mul vervangt.

Ad Kamma heeft zich ingezet om van de inhoudsopgaven van de Jaaruitgaven (1989 - 2018) een register te maken. Op de site van onze vereniging is dit overzicht van de verschenen artikelen sinds kort beschikbaar voor iedereen.

Schenkingen

Ook dit jaar heeft de vereniging weer veel schenkingen mogen ontvangen. Hiervan is een overzicht beschikbaar, dat op verzoek door de secretaris wordt toegezonden.

Huisvesting

De asbestplaten, die in het verleden aan de buitenzijde onder de dakpannen van ons onderkomen in de Torenstraat zijn aangebracht, zijn - ondanks dat er wat misverstanden waren over het aanvragen van de hiervoor benodigde vergunning - uiteindelijk verwijderd.                                                                              

Het gasverbruik van de centrale verwarming blijft ons zorgen baren.

Tijdens de Open Monumentendag met dit jaar als thema “Europa” zijn in de “Vier Weeskinderen” een aantal foto’s en artikelen over de avontuurlijkje reis door Europa van Ab ter Haar tentoon gesteld.

Stadsmuseum:

Over dit onderwerp valt veel en toch weer weinig te zeggen.

Het is wel duidelijk, dat de gemeente Medemblik op dit moment nog steeds eigenaar is van het gebouw, maar het is niet duidelijk of dit op korte termijn verandert. De Oudheidkundige Vereniging Medenblick heeft in ieder geval nog een huurcontract tot 2023. Wij blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen en hier zo nodig op inspelen.

Dank aan alle vrijwilligers, die het mogelijk maken om onze collectie te tonen. Graag zouden wij extra hulp verwelkomen om het voortbestaan te waarborgen.

Het is de bedoeling om in 2019 in de Middenkamer een expositie te wijden aan de Gouden Eeuw. Daarvoor wordt op dit moment druk gewerkt aan het verzamelen van materiaal.

 

Succesvol waren weer de Pianotour en de Open Monumenten dag

Daarnaast hebben wij (buiten de openstellingsdagen) de volgende groepen mogen ontvangen:                                                                                                                                                                                                                        22

 • Notulen jaarvergadering 24 november 2017

 

De notulen van het jaarverslag van 24 november 2017 zijn opgenomen in de Jaaruitgave van dit jaar. Op verzoek wordt een exemplaar van de notulen toegezonden door de secretaris.

 • Verslag kascommissie

 

 1. Pronk nodigt de kascommissie, bestaande uit Gerard van As en Koos Minnema, uit om verslag te doen van het uitvoeren van de kascontrole. De kascommissie heeft de boeken onderzocht en alles akkoord bevonden (decharge voor goedkeuring penningmeester).
 • Benoeming nieuwe kascommissie

 

Voor 2019 worden Koos Minnema en Benno Hoekstra en als reserve ? benoemd.

 • Verslag penningmeester

 

De penningmeester, de heer T. Gieling, licht het financieel overzicht toe. Hij geeft aan, dat het afgelopen boekjaar een negatief saldo kent van € 1.115,=. Dit is helaas meer dan was voorzien.

Het financieel overzicht m.b.t. het boekjaar 2017 - 2018 is voor de leden, die daar belangstelling voor hebben, beschikbaar.

 1. Vooruitblik naar 2019                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                    - Thema avonden en Jaarvergadering

Het ligt in de bedoeling om in 2019 de volgende thema-avonden te organiseren:

 • 22 februari: Herman Pieter van der Kolk: foto’s van de recente geschiedenis van Medemblik;
 • 22 maart: Peter Swart: Medemblik in de Gouden Eeuw;
 • 26 april: Gerard de Vries: de stadsarchitect Van Wijngaarden en zijn werk in de regio;
 • 25 oktober: Gerard Dudink: De beginperiode van Rondom. De Jaarvergadering zal plaatsvinden op 22 november 2019.
 •  
 •  
 • Datum voor de jaarlijks excursie

 

Als de jaarlijkse excursie doorgaat, zal deze plaatsvinden op woensdag 8 mei 2019. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. De bestemming is op dit moment nog onbekend.

 • De Munt                                                                                                                                                                                    

 

Het ontwerp van een gedenkteken, dat hopelijk kan worden geplaatst in de Muntstraat ter hoogte van het oude Muntgebouw, is inmiddels gereed. Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de voltooiing van de aanvraag van de voor de plaatsing benodigde vergunning. Daarna kan worden gestart met het verkrijgen van de hiervoor benodigde financiële middelen.                                                                                                                                    

 • Beleidsplan 2018 - 2023

 

In de bestuursvergadering van 7 mei 2018 is het Beleidsplan 2018 – 2023 vastgesteld. Hierin is niet alleen beschreven welke activiteiten de vereniging nu uitvoert en welke knelpunten zij daarbij ervaart, maar ook is aangegeven wat de wensen voor de toekomst en de daarbij eventueel te nemen obstakels zijn. Dit om een langdurig bestaan van de vereniging te kunnen waarborgen. Voor meer informatie over dit Beleidsplan kunt u contact opnemen met de secretaris.

 • AVG

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze (Europese) regeling heeft als doel de bescherming van natuurlijke personen, waar het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

Ook wij houden van u persoonsgegevens bij. Denkt u bijvoorbeeld maar aan uw naam, adres, woonplaats en eventueel e-mail-adres. Deze gegevens hebben wij van u nodig om u te kunnen informeren over de activiteiten van onze vereniging, voor contributie-doeleinden. en voor het geval u werkzaamheden als (dag)coördinator of suppoost in het Stadsmuseum verricht .                                                                                

Op grond van de AVG hebben wij uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij zullen u dan ook binnenkort een brief toesturen met daarin het verzoek om een toestemmingsverklaring in te vullen, deze te onderteken en daarna aan ons terug te sturen.

Dit wat betreft de vooruitblik 2019.

 

 • Rondvraag

 

 

 1. Sluiting

 

 

Aldus opgemaakt door R. Boekel, secretaris.

 

 

 

           

                      

 

© 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame