Jaarverslag 24 november 2016- 2017

 

 

 

                    Aanwezig:

                 

                  Bestuur O.K.V. en ca 33 leden.

 

                  1.          Opening

               

                   Opening door Dhr. T.Pronk. voorzitter OKV   

                 

                  2.           Jaarverslag met als onderwerpen:

 

                   Bestuur

 

                   Het bestuur vergadert in principe iedere 1e maandagavond van de maand in het gebouw

                   "De Vier Weeskinderen" aan de Torenstraat 13.

          

                   Volgends artikel 12 van de statuten bestaat het bestuur uit tenminste7 personen. Elk bestuurslid

                    tree  3 jaar na zijn benoeming af, zij dat dit bestuurslid wel herkiesbaar is. Onder de

                    aftredende  bestuurders dient de voorzitter, de secretaris of de penningmeester te zitten.

                    Dit jaar zijn    T.Pronk.Mevr. J.Mureau   A.Dudink aftredend en herkiesbaar. Zij worden herkozen.

 

 

                   Ledenbestand

              

                   De vereniging heeft 391 leden. Verleden jaar 2016, waren het er 386, dus het aantal is licht gestegen.

 

                    Overleden leden:

                    

                    In het afgelopen jaar namen wij afscheid van:

          

                    *    Ans Bloedjes

                    *    Annie Van der Haring

                    *    Grietje Overweel

                    *    Mevr. van der Goot - Schildstra

                    *    Jos Joosse.

 

                    Na het noemen van de overleden leden verzoekt de voorzitter om een moment stilte in acht

                    te nemen.

                  

                    Stadswandelingen.

 

                   7 april: fam Monique Mol;

                   11 juni: fam.Jong;

                   20 aug. fam. Nijssen;

                   25 aug. staf school  `t Koggeschip;

                   17 sept. fam. de la Parra;

                     2 sept : wandelsport ver."Radboud";

                    16 okt.  historische ver. Bergen;

                   28 okt. fam. Oosterbaan;

                   20 nov. Martinuskoor Medemblik;

 

                    Lezingen

 

                    Dit seizoen: 4 lezingen, plus de jaarvergadering met aanvullend programma.

                    _ 24 febr.    De Tuinbouwveilingen van Medemblik door A.Kamma, A de Greeuw e.a.

                    _ 24 maart: Radboud/Redbad. konning der Friezen door Han Nijdam

                    _ 21 april.   Nederland en het gevecht tegen het water in het bijzonder de Zuiderzeewerken

                                     als gevolg van de overstroming in 1916  door H.van der Klein.

                    _ 27 Okt.    Het verdwenen dorp Almersdorp  door Sander Gerritsen, archeoloog.

                    _ 10 nov.   2e avond  De Tuinbouwveilingen van Medemblik, door A. Kamma, A. de Greeuw e.a.

                    _ 24 nov.   Jaarvergadering met na de pauze  Middeleeuws leer door Mevr. E.Winters, vrijwilligster bij

                                    de archeologische dienst.

 

                    Jaarlijkse excursie: Zwolle 10 mei 2017.

 

                    De jaarlijkse excursie vond plaats op 10 mei 2017. Dit jaar was de bestemming Zwolle. Na aankomst

                    in Zwolle stond de koffie klaar met daarbij een lekker gebakje. Daarna werd er onder begeleiding van

                    gidsen in een aantal groepen de binnenstad van het prachtige historische Zwolle verkend.

                    Na te hebben genoten van een heerlijke lunch kon gekozen worden voor een bezoek aan het museum

                    "de Fundatie".of op eigen gelegenheid verkennen van de binnenstad.

                    Deze zeer geslaagde  dag werd zoals gebruikelijk afgesloten met het traditionele diner in het

                    Wapen ven Medemblik.

 

                    Jaaruitgave

 

                    De jaaruitgave- een jubileum, want het is dit jaar de 25e uitgave! ontvangt u zeer binnenkort.

                    De redactie is er weer in geslaagd om de Jaaruitgave te vullen met interessante en leuke

                    wetenswaardigheden. Een compliment daarvoor aan de redactie en aan mevr.Revier is op zijn plaats.

 

                   Schenkingen.

     

                   Ook dit jaar heeft de vereniging weer veel schenkingen ontvangen. Hiervan is een overzicht

                    beschikbaar dat op verzoek door de secretaris wordt toegezonden.

 

                   Huisvesting

 

                   Ons onderkomen in de Torenstraat staat een omvangrijke dak restauratie te wachten. Eerst was er 

                   lekkage geconstateerd aan de goot aan de voorzijde. Nadat dat probleem was verholpen, blijkt dat nu

                   het hele dak moet worden ontdaan van asbest platen die in het verleden aan de buitenzijde onder de

                   dakpannen zijn aangebracht .Ook het gasverbruik van de centrale verwarming blijft ons zorgen baren.

                   Hier zal door middel van isolatie iets aan gedaan moeten worden.

 

                   Tijdens Openmonumentendag met dit jaar als thema "Boeren, burgers en buitenlui"zijn in de

                   "Vier Weeskinderen"een aantal foto`s van markante plaatsgenoten tentoon gesteld.

 

                  Stadsmuseum.

          

                  De opening vond dit jaar plaats op Paaszaterdag  15 april.

                  Het kermisweekend waren de deuren dicht.

                  Na de sluiting ( de zondag van het draverij- weekend) zijn wij nog 3 weekenden en dagen

                  open geweest.

 

                 Het bezoekers aantal gaf een zeer sterk wisselend resultaat te zien. Dit zal dan ook een agendapunt

                 zijn tijdens de evaluatie vergadering.

 

                 De planning makers voor de invulling van het toezicht hebben weer prima werk verricht in het

                 afgelopen seizoen. Van deze gelegenheid wordt dan ook gebruik gemaakt om niet alleen hen,

                  maar alle vrijwilligers, die in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn bij het Stadsmuseum,

                  hartelijk dank daarvoor.

                  Zonder hen is de exploitatie van het Stadsmuseum niet mogelijk.

 

                  Ons verblijf in het Stadsmuseum blijft een apart verhaal en de onduidelijkheid over de ontwikkelingen

                  van deze locatie lijkt alleen maar toe te nemen. Als het aan ons ligt, blijven wij ook na 2023 in

                  dezelfde  ruimtes op deze geweldige locatie. Dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd, zult u

                  begrijpen.

 

 

                  Succesvol waren de Pianotour en Open Monumentendag

 

                  Dit jaar hebben wij weer een aantal schoolklassen mogen begroeten.

                  daarnaast hebben wij, buiten de openstellingsdagen, de volgende groepen mogen ontvangen:

                  4 april: een groep ambtenaren;

                  8 april: een groep brandweerlieden;

                  7 mei: fam. Meijer;

                  1 juni: groep Mevr. van Lookeren Campagne;

                  6 juli: groep Miranda Zwaan;

                  2 sept: wandelsportver." Radboud";

 

                 Wij hebben  niet alleen de verplichting om de tentoonstellingsruimten te onderhouden, maar ook bij

                 een trouwpartij moeten wij ervoor zorgen dat het vertrek een trouwpartij waardig is. Door prive

                 problemen moest onze hulp bij het schoonhouden haar taak echter teruggeven. Maar gelukkig hebben

                 wij een goede vervangster gevonden. Langs deze weg willen wij onze dank dan ook uitspreken

                aan beide dames.

 

         

                 3.        Notulen jaarvergadering 25 november 2016.

 

                  De notulen van het jaarverslag van 25 november 2016 zijn opgenomen in de jaaruitgave van dit jaar.

                  Op verzoek  wordt een exemplaar van de notulen toegezonden door de secretaris.

 

                 4.             Verslag kascommissie

 

                 T.Pronk nodigt de kascommissie, bestaande uit: G. van As en Niek Hoogendijk,uit om verslag te doen

                 van het uitvoeren van de kascontrole.De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en alles in orde

                 bevonden( decharge voor de penningmeester).

 

                 5                Benoeming kascommissie

 

                 Voor 2018 wordt Gerard van As en Koos Minnema en een  reserve  benoemd.

 

                  6                Verslag Penningmeester

 

                 De penningmeester Dhr. T.Gieling licht het financieel overzicht toe. Hij geeft aan,dat het afgelopen

                 boekjaar een engatief saldo kent van € 795,=. Dit is helaas meer dan was voorzien.

                 Het financieel overzicht m.b.t. het boekjaar 2016 - 1017 is voor de leden, die daar belangstelling voor

                 hebben, beschikbaar.

 

                  7.                 Vooruit blik naar 2018.

 

                  Het ligt in de bedoeling om in 2018 de volgende thema avonden te organiseren:

                  * 23 febr:  Huis te Warmeloo door Peter Swart

                  * 23 maart: Foto collectie van Mevr.:Boekel door Arnold de Greeuw

                  * 20 april: De Westfriese omringdijk door Mevr.Netty Zander.

                  * 26 okt:   Archeologie van de Wieringermeer door Jasper Leek.

                  * 23 nov: jaarvergadering

 

                  Betrokkenheid scholen

            

                  In 2018 willen wij proberen om via overleg met de scholen te kijken of wij een bijdrage kunnen leveren

                  aan de geschiedenis les voor groep 7-8.

 

                  Datum jaarlijkse excursie

                  De jaarlijkse excursie zal plaatsvinden op woensdag 9 mei 2018. De bestemming is op dit moment nog

                  onbekend.

 

 

                  8.        Rondvraag

 

 

                 9.         Sluiting

 

           

                Aldus opgemaakt door R.Boekel, secretaris.

                   

           

 

 

 

 

 

                  

 

 

  

 

 

                

               

                

 

                   

             

                   

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame