financieel overzicht 2016- 2017

 

   

Financieel overzicht Oudheidkundige Vereniging Medenblick boekjaar 2016-2017
       
Ontvangsten Begroting 16/17 Werkelijk Begroting 17/18
       
Kontributie Leden 7.400 7.600 7.500
Rente 125 54 50
Verkoop boeken/jaarboekjes 250 154 150
Stadswandeling 650 400 500
Entré lezingen 50 200 300
Entré Stadsmuseum 2200 2.114 4.000
Excursie   94  
Ontvangst groepen   395  
Nadelig saldo 488 793  
Totaal €             11.163,00 €           11.804,00 €           12.500,00
       
       
Uitgaven Begroting 16/17 Werkelijk Begroting 17/18
       
Lezingen 200 460 500
Schrijfbehoeften, porto en fotokop. 250 119 200
Kosten jaarvergadering 100 206 200
Contributie Verenigingen 30 91 60
Aankopen en Inrichting      
Oudheidkamer en 4 Weeskinderen 250 157 250
Fotokosten 30    
Onroerende Zaakbelasting 200 163 200
Verzekeringen 750 701 700
Representatiekosten 200 349 300
Reiskosten 50 49 50
Jaaruitgave 2.500 2.317 2.500
Kosten excursie 150   150
Bankkosten 200 170 200
Huur 4 Weeskinderen 2.500 2.472 2.500
NUON Gas 803 804 850
Onderhoud site     100
Kosten PR 1000 1466 1000
Kosten Stadsmuseum 500 867 750
Huur Stadhuis 1100 1.063 1.100
City Tours 350 350  
Batig saldo     890
Totaal €             11.163,00 €           11.804,00 €           12.500,00
       
Saldi Kas en Bank 1.9.2016                                EUR.22.271,--  
Inkomsten 2016/2017   11.011,--  
Uitgaven 2016/2017   11.804,--  
Saldo Kas/Bank 31.8.2017   21.478,--  
       
24-nov-17      
Penningmeester Ton Gieling      

                                               

Oudheidkundige Vereniging ‘’ Medenblick’’

 

Notulen Jaarverslag van 27 november 2015 tot 25 november 2016  

 

Aanwezig:

Bestuur OKV en ??? leden.      

 

 • Opening.

 

Opening door T. Pronk, voorzitter OKV.

 • Jaarverslag met als onderwerpen:

 

Bestuur:

Het bestuur vergadert in principe iedere 1e maandagavond van de maand in het gebouw “de Vier Weeskinderen” aan de Torenstraat 13.

Volgens artikel 12 van de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 7 personen. Elk bestuurslid treedt 3 jaar na zijn benoeming af, zij het dat dit bestuurslid wel herkiesbaar is. Onder de aftredende bestuursleden dient de voorzitter, de secretaris of de penningmeester te zitten. Dit jaar zijn T. Gieling en mevrouw T. Huesmann aftredend en herkiesbaar.

Ledenbestand:                                                                                                                     

De vereniging heeft 386 leden. Verleden jaar 2015, waren het er 377, dus het aantal is iets gestegen.

Overleden leden:

In het afgelopen verenigingsjaar namen we afscheid van :

 • Jaap Hoek (Hoorn);
 • Marrie Brakeboer.

Na het noemen van de overleden leden verzoekt de voorzitter om een moment stilte in acht te nemen.

Stadswandelingen:

3 april: bezoek familie Snoy, nazaten van Diederik Sonoy;                                                                   20 mei: vriendengroep Loek Manshanden / Ysbrand van Belleghem;                                                                 8 juni: de Blauwe Trui;                                                                                                                                            18 juli: familie de Lange;                                                                                                                         

 

 

20 augustus: familie Nijssen:                                                                                                                 25 augustus: staf “Het Koggeschip”;                                                                                                                  17 september: familie De la Parra;                                                                                                           16 oktober: Historische Vereniging “Bergen”.                                                                                                     

Lezingen:

Dit seizoen: 3 lezingen, plus de jaarvergadering met aanvullend programma:                                                        26 februari: Peter Swart: Rondwandeling Medemblik in de Gouden Eeuw (een afgeladen “Sint Pieter!);                             De thema-avond van 18 maart verviel door het niet beschikbaar zijn van “Sint Pieter”;                        22 april: Bertus Bakker: de Franse tijd in Nederland;                                                                             21 oktober: Sjaak Pronk: Industrialisatie en veranderend Medemblik (94 bezoekers);                                       25 november: Jaarvergadering met na de pauze: Els Winters: “Vrijwilligster in het leer”.

Jaarlijkse excursie: Gouda 11 mei 2016

Dit jaar gingen we naar het middeleeuwse Gouda met zijn rijke historie. Wij genoten eerst van koffie met appelgebak bij de Westeinderplassen, waarna de reis werd voortgezet naar Gouda. Daar maakten wij een stadswandeling langs heel veel bezienswaardigheden. De Goudse lunch lieten we ons goed smaken. De prachtige Sint Janskerk met zijn glas in lood ramen leverde heel veel interessante verhalen op van de gids. Na nog wat vrije tijd vertrokken we weer naar Medemblik ,waar we zoals jaarlijks genoten van het heerlijke diner in “Het Wapen”. Al met al was het een zeer geslaagde dag.

Jaaruitgave:

De Jaaruitgave heeft u inmiddels als het goed is ontvangen. De redactie is er weer in geslaagd om de Jaaruitgave te vullen met interessante en leuke wetenswaardigheden. Een compliment daarvoor is op zijn plaats.

 

Schenkingen:

Ook dit jaar heeft de vereniging weer veel schenkingen mogen ontvangen. Hiervan is een overzicht beschikbaar, dat op verzoek door de secretaris wordt toegezonden.

Huisvesting:

Ons onderkomen in de Torenstraat wordt nog steeds gebruikt als archief- en vergaderruimte.           De geschonken stukken worden - na op waarde te zijn ingeschat en - daar opgeborgen of op de Weeshuiszolder.

Tijdens de Open Monumentendag met dit jaar als thema “Symbolieken en iconen”, zijn een aantal iconen, geschilderd door onze plaatsgenoot de 95 jarige Rein Moeskops, daar tentoon gesteld. .

De isolatie van het pand vereist de nodige aandacht nodig door het hoge gasverbruik van de nieuwe verwarming.

 

Het voormalig Stadhuis, waarin ons Stadsmuseum is gehuisvest, staat op dit moment in de aandacht vanwege het onderzoek naar de mogelijke functies die hierin ondergebracht kunnen worden. Aan een eerste bespreking, waarbij vertegenwoordigers van diverse organisaties aanwezig waren, hebben ook wij deelgenomen. Verschillende voorstellen, variërend van bibliotheek tot VVV, passeerden de revue, maar een definitieve beslissing lijkt nog ver weg. Wij zullen de ontwikkelingen actief blijven volgen. Maar een ding is duidelijk: wij voelen ons er thuis met het Stadsmuseum en zijn van mening dat het gebouw een Huis voor de Stad moet blijven.

Openstelling expositiemuseum:

Het museum is dit jaar geopend op 26 maart i.v.m. de vroege Paasdagen.

Het aantal bezoekers bedraagt ca. 4000.

De openstelling tijdens de Oldtimer-dag, de deelname aan de Pianotour en de Open Monumentendag was wederom zeer succesvol.

Tijdens het Truck-festival was het museum niet geopend. Men beschouwt het Stadsmuseum dan meer als plasplaats.

Dit jaar hebben we geen schoolklassen mogen begroeten, hetgeen een punt van aandacht is.

Buiten de openstellingsdagen hebben wij de volgende groepen mogen ontvangen:                               3 april: familie Snoy, nazaten van Diederik Sonoy;                                                                                               20 mei: vriendengroep Loek Manshanden / Ysbrand van Belleghem;                                                             14 oktober: Stichting Vrienden van het Westfries Archief ( uitreiking van het boek over de schilder Braaff;                                                                                                                                                    20 november: Martinuskoor.

Of we het museum volgend seizoen 2 weken in de herfstvakantie zullen openen, staat nog ter discussie. Tijdens de zuid Nederlandse periode kwamen er namelijk maar weinig bezoekers.

Op afspraak is het museum geopend voor opvarenden van cruiseschepen. Maar de aankomsten zijn niet altijd duidelijk en vrijwilligers zijn schaars.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om alle vrijwilligers, die in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn bij het Stadsmuseum, hartelijk te bedanken voor hun inzet. Zonder hen was exploitatie van het Stadsmuseum niet mogelijk.

 • Notulen jaarvergadering 27 november 2015:

 

De notulen van het jaarverslag van 27 november 2015 zijn opgenomen in de komende Jaaruitgave. Op verzoek wordt een exemplaar van de notulen toegezonden door de secretaris.

 • Verslag kascommissie

 

 1. Pronk nodigt de kascommissie, bestaande uit de heren Mark Raat en Niek Hoogendijk en de heer Gerard van As als reserve, uit om verslag te doen van het uitvoeren van de kascontrole.
 • Benoeming nieuwe kascommissie:

 

Voor 2017 worden Gerard van As en ??? en als reserve ??? gevraagd door T. Pronk.

 • Verslag penningmeester

 

De penningmeester licht de stukken met de financiën toe.

Het financieel overzicht “Oudheidkundige Vereniging “Medenblick” boekjaar 2015 - 2016” is voor de leden, die daar belangstelling voor hebben, beschikbaar.

 • Vooruitblik naar 2017 

 

- Stadsmuseum:                     

De tentoonstellingen in het Stadsmuseum zullen ook in 2017 enige veranderingen ondergaan. Dit zal nog verder worden besproken tijdens de bestuursvergaderingen. Zeker is wel, dat de expositie over Martin Weel ook volgend jaar nog kan worden bewonderd.    

Ook nu zouden wij weer een nadrukkelijk beroep willen doen op leden om toezicht te houden in het Stadsmuseum. Het aantal suppoosten behoeft namelijk dringend uitbreiding. En het is en blijft leuk om in gesprek te komen met bezoekers omtrent hun interesses in de stad Medemblik.

De ontwikkelingen m.b.t. de bestemming van het voormalige Stadhuis en de gevolgen daarvan voor het Stadsmuseum worden nauwlettend gevolgd.                                        

-Thema-avonden:                  

Het ligt in de bedoeling om ook in 2017 vier thema-avonden te organiseren alsmede de jaarvergadering eind november.

Het voorlopige programma voor 2017 ziet er als volgt uit:

 • 24 februari: Jos Ruiter e.a. (de Veiling);
 • 24 maart: Han Nijdam (Koning Radboud); 
 • 21 april: Hans van der Klein (Zuiderzeewerken);
 • 27 oktober: Sander Gerritsen e.a. (de opgravingen bij Almersdorp te Opperdoes);
 • 24 november (na de Jaarvergadering): Arnold de Greeuw (foto’s van mevrouw Boekel).  

Gezien de hoge opkomst bij de thema-avonden heeft het bestuur besloten definitief uit te wijken naar “ Sint Pieter”.

- Datum voor de jaarlijkse excursie:

Datum voor de jaarlijkse excursie is 10 mei 2017. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Waarschijnlijk reizen we deze keer af naar Overijssel.

- Stadswandelingen:

Het aantal stadswandelingen blijft op peil. De opbrengsten hiervan vormen een welkome aanvulling voor de kas van de vereniging.

- Uitnodigingen per e-mail / post:

De uitnodigingen voor de thema-avonden en de Jaarvergadering worden waar mogelijk per e-mail verzonden. Voor de vereniging is dit efficiënter en het werkt kostenbesparend. Wel wordt een dringend beroep aan de leden gedaan om wijziging van het e-mail adres ook aan ons door te geven.

- Promotie:

Ideeën voor promotie zijn van harte welkom. Folders van het Stadsmuseum zijn volop beschikbaar.

- Publicatie info:

De uitnodigingen in de “Medemblikker” gaan hopelijk op dezelfde voet verder. Uitgever Rodi plaatst alleen de bijgevoegde foto’s indien er ruimte is en ons logo wordt sowieso niet geplaatst in de aangeleverde redactionele stukjes. Als wij specifieke wensen hebben, moeten wij er dan ook rekening mee houden dat er voor moet worden betaald.

Dit wat betreft de vooruitblik 2017.

 

 • Rondvraag:

 

 

 1. Sluiting:

© 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame