Fianacieel overzicht boekjaar 2017 - 2018

Financieel overzicht Oudheidkundige Vereniging Medenblick boekjaar 2017-2018
       
Ontvangsten Begroting 17/18 Werkelijk Begroting 18/19
       
Kontributie Leden 7.500 7.606 7.600
Rente 50 12 10
Verkoop boeken/jaarboekjes 150 93 150
Stadswandeling 500 300 400
Entré lezingen 300 343 400
Entré Stadsmuseum 4.000,00 2.305 2.500
Excursie      
Sponsoring   270 100
Nadelig saldo   1.118  
Totaal €               12.500,00 €           12.047,00 €           11.160,00
       
       
Uitgaven Begroting 17/18 Werkelijk Begroting 18/19
       
Lezingen 500 712 500
Schrijfbehoeften, porto en fotokop. 200 298 200
Kosten jaarvergadering 200 60 100
Contributie Verenigingen 60 62 60
Aankopen en Inrichting      
Oudheidkamer en 4 Weeskinderen 250 133 250
Onroerende Zaakbelasting 200 193 200
Verzekeringen 700 709 700
Representatiekosten 300 287 200
Reiskosten 50 119 100
Jaaruitgave 2.500 2.354 2.250
Kosten excursie 150 417 150
Bankkosten 200 168 170
Huur 4 Weeskinderen 2.500 2.509 2.500
NUON Gas 850 884 900
Onderhoud site 100    
Kosten PR 1000 1013 1000
Kosten Stadsmuseum 750 783 750
Huur Stadhuis 1100 1.064 1.100
Kosten kunstproject   32  
Beleidsplan   250  
Batig saldo 890   30
Totaal €               12.500,00 €           12.047,00 €           11.160,00
       
Saldi Kas en Bank 1.9.2017                                EUR.21.478,--  
Inkomsten 2017/2018   10.929,--  
Uitgaven 2017/2018   12.047,--  
Saldo Kas/Bank 31.8.2018   20.360,--  
       
23-nov-18      
Penningmeester Ton Gieling      
       
       

 

Verslag jaarvergadering 23 november 2017 -2018

 

 

Oudheidkundige Vereniging ‘’ Medenblick’’

 

 

Notulen Jaarverslag van 25 november 2017 tot 23 november 2018

 

Aanwezig:

Bestuur OKV en ca.40 leden    

 

 • Opening

 

                                                                                                                                                                                   Opening door T. Pronk, voorzitter OKV.

 • Jaarverslag met als onderwerpen:

 

                                                                                                                                                                Bestuur

Het bestuur vergadert in het gebouw de “Vier Weeskinderen” aan de Torenstraat 13. Besloten is om m.i.v. 2019 niet meer te vergaderen in januari en juli.

Volgens artikel 12 van de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 7 personen. Elk bestuurslid treedt 3 jaar na zijn benoeming af, zij het dat dit bestuurslid wel herkiesbaar is. Onder de aftredende bestuursleden dient de voorzitter, de secretaris of de penningmeester te zitten. Dit jaar zijn A. Gieling, K. Stavenuiter en de secretaris R. Boekel aftredend. K. Stavenuiter is niet herkiesbaar. A. Gieling en R. Boekel zijn wel herkiesbaar. …………………………………………….

Ledenbestand                                                                                                           

De vereniging heeft 391 leden. Verleden jaar (2017), waren het er ook 391, dus het aantal is gelijk gebleven.

Overleden leden

In het afgelopen verenigingsjaar namen wij afscheid van :

 • Andre Arendse;
 • Roelie Ciari;
 • Cees Langereis;
 • Harry Lanjouw;
 • Rinus Alkema.

 

Na het noemen van de overleden leden verzoekt de voorzitter om een moment stilte in acht te nemen.

Stadswandelingen

31 januari:   familie Meijaard, die deels is uitgewaaierd over de wereld;

9 maart:      Vrouwen van nu uit Wijdenes

17 april:      Enza zaden uit Enkhuizen (engels talig )

2 mei:         Ver, kunst en cultuur uit Abbekerk

6 juli:          Fam. Hopmans uit Wieringerwerf

14 juli:        ABNAMRO

29 sept:       een groep Italianen   

6 okt:          historische ver, Edam

14 okt:        groep Tilda Fit

8 nov:         groep Mevr. P. Van Lookeren- Campagne

                                                                                                                                                                                                                            

Lezingen

Dit seizoen: 4 lezingen, plus de jaarvergadering met aanvullend programma:                                                         24 november 2017: Jaarvergadering met na de pauze: Els Winters over Middeleeuws leer; zij is vrijwilligster bij de archeologische dienst en analyseert en conserveert in dat kader historische leren voorwerpen.                    

23 februari 2018: Peter Swart. een Medemblikker oorlogsschip in Finse wateren. Een drukbezochte lezing                                                                                                                                                     16 maart 2018: Arnold de Greeuw: de foto- collectie van Annie Boekel;                                                       24 april 2018: Netty Zander: Laat je omarmen door de Westfriese omringdijk;                                                           20 oktober 2018: Michiel Bartels en Jasper Leek. Bommen en granaten in de marinehaven van                                                  Medemblik en Middeleeuwse nederzettingen in de Wieringermeer. Wederom een vol “Sint Pieter”.

Jaarlijkse excursie: Deventer 9 mei 2018

De jaarlijkse excursie vond plaats op 9 mei naar de dynamische stad Deventer. Na de koffie met gebak arriveerden we in Deventer, waar we genoten van de stadswandeling. Vervolgens lieten we ons de lunch goed smaken. Daarna kon een museum, dat gewijd was aan de Deventer koek, worden bezocht of er bestond de mogelijkheid om de binnenstad van Deventer op eigen gelegenheid te verkennen. We sloten af met een diner in Medemblik.                                                                       Het was ontzettend jammer, dat er maar zo weinig mensen (slechts 34!) deelnamen aan de excursie. De vraag is dan ook, of we de excursie in het vervolg nog moeten blijven organiseren.

Jaaruitgave

De Jaaruitgave 2018 is al gereed! Een compliment daarvoor aan de redactie en aan mevrouw Revier is op zijn plaats.

De redactiecommissie is dit jaar 6 maal bij elkaar gekomen onder voorzitterschap van Sjaak Pronk, die voorlopig Jacqueline Mul vervangt.

Ad Kamma heeft zich ingezet om van de inhoudsopgaven van de Jaaruitgaven (1989 - 2018) een register te maken. Op de site van onze vereniging is dit overzicht van de verschenen artikelen sinds kort beschikbaar voor iedereen.

Schenkingen

Ook dit jaar heeft de vereniging weer veel schenkingen mogen ontvangen. Hiervan is een overzicht beschikbaar, dat op verzoek door de secretaris wordt toegezonden.

Huisvesting

De asbestplaten, die in het verleden aan de buitenzijde onder de dakpannen van ons onderkomen in de Torenstraat zijn aangebracht, zijn - ondanks dat er wat misverstanden waren over het aanvragen van de hiervoor benodigde vergunning - uiteindelijk verwijderd.                                                                              

Het gasverbruik van de centrale verwarming blijft ons zorgen baren.

Tijdens de Open Monumentendag met dit jaar als thema “Europa” zijn in de “Vier Weeskinderen” een aantal foto’s en artikelen over de avontuurlijkje reis door Europa van Ab ter Haar tentoon gesteld.

Stadsmuseum:

Over dit onderwerp valt veel en toch weer weinig te zeggen.

Het is wel duidelijk, dat de gemeente Medemblik op dit moment nog steeds eigenaar is van het gebouw, maar het is niet duidelijk of dit op korte termijn verandert. De Oudheidkundige Vereniging Medenblick heeft in ieder geval nog een huurcontract tot 2023. Wij blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen en hier zo nodig op inspelen.

Dank aan alle vrijwilligers, die het mogelijk maken om onze collectie te tonen. Graag zouden wij extra hulp verwelkomen om het voortbestaan te waarborgen.

Het is de bedoeling om in 2019 in de Middenkamer een expositie te wijden aan de Gouden Eeuw. Daarvoor wordt op dit moment druk gewerkt aan het verzamelen van materiaal.

 

Succesvol waren weer de Pianotour en de Open Monumenten dag

Daarnaast hebben wij (buiten de openstellingsdagen) de volgende groepen mogen ontvangen:                                                                                                                                                                                                                        22

 • Notulen jaarvergadering 24 november 2017

 

De notulen van het jaarverslag van 24 november 2017 zijn opgenomen in de Jaaruitgave van dit jaar. Op verzoek wordt een exemplaar van de notulen toegezonden door de secretaris.

 • Verslag kascommissie

 

 1. Pronk nodigt de kascommissie, bestaande uit Gerard van As en Koos Minnema, uit om verslag te doen van het uitvoeren van de kascontrole. De kascommissie heeft de boeken onderzocht en alles akkoord bevonden (decharge voor goedkeuring penningmeester).
 • Benoeming nieuwe kascommissie

 

Voor 2019 worden Koos Minnema en Benno Hoekstra en als reserve ? benoemd.

 • Verslag penningmeester

 

De penningmeester, de heer T. Gieling, licht het financieel overzicht toe. Hij geeft aan, dat het afgelopen boekjaar een negatief saldo kent van € 1.115,=. Dit is helaas meer dan was voorzien.

Het financieel overzicht m.b.t. het boekjaar 2017 - 2018 is voor de leden, die daar belangstelling voor hebben, beschikbaar.

 1. Vooruitblik naar 2019                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                    - Thema avonden en Jaarvergadering

Het ligt in de bedoeling om in 2019 de volgende thema-avonden te organiseren:

 • 22 februari: Herman Pieter van der Kolk: foto’s van de recente geschiedenis van Medemblik;
 • 22 maart: Peter Swart: Medemblik in de Gouden Eeuw;
 • 26 april: Gerard de Vries: de stadsarchitect Van Wijngaarden en zijn werk in de regio;
 • 25 oktober: Gerard Dudink: De beginperiode van Rondom. De Jaarvergadering zal plaatsvinden op 22 november 2019.
 •  
 •  
 • Datum voor de jaarlijks excursie

 

Als de jaarlijkse excursie doorgaat, zal deze plaatsvinden op woensdag 8 mei 2019. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. De bestemming is op dit moment nog onbekend.

 • De Munt                                                                                                                                                                                    

 

Het ontwerp van een gedenkteken, dat hopelijk kan worden geplaatst in de Muntstraat ter hoogte van het oude Muntgebouw, is inmiddels gereed. Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de voltooiing van de aanvraag van de voor de plaatsing benodigde vergunning. Daarna kan worden gestart met het verkrijgen van de hiervoor benodigde financiële middelen.                                                                                                                                    

 • Beleidsplan 2018 - 2023

 

In de bestuursvergadering van 7 mei 2018 is het Beleidsplan 2018 – 2023 vastgesteld. Hierin is niet alleen beschreven welke activiteiten de vereniging nu uitvoert en welke knelpunten zij daarbij ervaart, maar ook is aangegeven wat de wensen voor de toekomst en de daarbij eventueel te nemen obstakels zijn. Dit om een langdurig bestaan van de vereniging te kunnen waarborgen. Voor meer informatie over dit Beleidsplan kunt u contact opnemen met de secretaris.

 • AVG

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze (Europese) regeling heeft als doel de bescherming van natuurlijke personen, waar het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

Ook wij houden van u persoonsgegevens bij. Denkt u bijvoorbeeld maar aan uw naam, adres, woonplaats en eventueel e-mail-adres. Deze gegevens hebben wij van u nodig om u te kunnen informeren over de activiteiten van onze vereniging, voor contributie-doeleinden. en voor het geval u werkzaamheden als (dag)coördinator of suppoost in het Stadsmuseum verricht .                                                                                

Op grond van de AVG hebben wij uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij zullen u dan ook binnenkort een brief toesturen met daarin het verzoek om een toestemmingsverklaring in te vullen, deze te onderteken en daarna aan ons terug te sturen.

Dit wat betreft de vooruitblik 2019.

 

 • Rondvraag

 

 

 1. Sluiting

 

 

Aldus opgemaakt door R. Boekel, secretaris.

 

 

 

           

                      

 

Jaarvergadering 2018

 

                                                      OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING "MEDENBLICK"

 

            Hierdoor nodigen wij u uit voor de algemene vergadering.

               Datum:    23 november 2018

               Aanvang: 20.00 uur             

                Plaats:     Verenigings gebouw St.Pieter

 

 AGENDA:

           1.  Opening

 

                 2.  Jaarverslag met onderstaande onderwerpen:

                     * Bestuur

                        Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar: Ad Gieling en Ronald Boekel.

                        Ko Stavenuiter is aftredend, maar hij is niet meer beschikbaar.

                        Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich uiterlijk tot 8 november a.s. schriftelijk melden bij

                        de voorzitter,

                        Ton Pronk, wonende L.v.Teylingenstraat 6 te Medemblik.

                         Dit kan ook per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

                                                                                                                                                                       

                         Als u belangstelling uitgaat naar de functie van secretaris verzoeken wij u dat nadrukkelijk

                         aan te geven.

                       *  Ledenbestand

                       *  Stadswandelingen

                       *  Lezingen

                       *  Jaarlijkse excursie

                       *  Jaaruitgave

                       *  Schenkingen

                       *  Stadsmuseum

                  3.  Notulen jaarverslag 2016 -2017

                  4.  Verslag kascommissie

                  5.  Benoeming nieuwe kascommissie

                  6   Verslag penningmeester

                  7   Vooruitblik naar 2019

                  8   Rondvraag

                  9.  Sluiting

 

                                                        NA DE PAUZE 

 

         Een kleine presentatie door Ad Gieling over de munt van Medemblik.

         Tevens is er de mogelijkheid om uw eigen munten door hem te laten taxeren.

 

 

 

 

 

               .   

Beleidsplan

      Belangstellende voor het inzien van het beleidsplan kunnen contact opnemen met het secretariaat.

Jaarverslag 24 november 2016- 2017

 

 

 

                    Aanwezig:

                 

                  Bestuur O.K.V. en ca 33 leden.

 

                  1.          Opening

               

                   Opening door Dhr. T.Pronk. voorzitter OKV   

                 

                  2.           Jaarverslag met als onderwerpen:

 

                   Bestuur

 

                   Het bestuur vergadert in principe iedere 1e maandagavond van de maand in het gebouw

                   "De Vier Weeskinderen" aan de Torenstraat 13.

          

                   Volgends artikel 12 van de statuten bestaat het bestuur uit tenminste7 personen. Elk bestuurslid

                    tree  3 jaar na zijn benoeming af, zij dat dit bestuurslid wel herkiesbaar is. Onder de

                    aftredende  bestuurders dient de voorzitter, de secretaris of de penningmeester te zitten.

                    Dit jaar zijn    T.Pronk.Mevr. J.Mureau   A.Dudink aftredend en herkiesbaar. Zij worden herkozen.

 

 

                   Ledenbestand

              

                   De vereniging heeft 391 leden. Verleden jaar 2016, waren het er 386, dus het aantal is licht gestegen.

 

                    Overleden leden:

                    

                    In het afgelopen jaar namen wij afscheid van:

          

                    *    Ans Bloedjes

                    *    Annie Van der Haring

                    *    Grietje Overweel

                    *    Mevr. van der Goot - Schildstra

                    *    Jos Joosse.

 

                    Na het noemen van de overleden leden verzoekt de voorzitter om een moment stilte in acht

                    te nemen.

                  

                    Stadswandelingen.

 

                   7 april: fam Monique Mol;

                   11 juni: fam.Jong;

                   20 aug. fam. Nijssen;

                   25 aug. staf school  `t Koggeschip;

                   17 sept. fam. de la Parra;

                     2 sept : wandelsport ver."Radboud";

                    16 okt.  historische ver. Bergen;

                   28 okt. fam. Oosterbaan;

                   20 nov. Martinuskoor Medemblik;

 

                    Lezingen

 

                    Dit seizoen: 4 lezingen, plus de jaarvergadering met aanvullend programma.

                    _ 24 febr.    De Tuinbouwveilingen van Medemblik door A.Kamma, A de Greeuw e.a.

                    _ 24 maart: Radboud/Redbad. konning der Friezen door Han Nijdam

                    _ 21 april.   Nederland en het gevecht tegen het water in het bijzonder de Zuiderzeewerken

                                     als gevolg van de overstroming in 1916  door H.van der Klein.

                    _ 27 Okt.    Het verdwenen dorp Almersdorp  door Sander Gerritsen, archeoloog.

                    _ 10 nov.   2e avond  De Tuinbouwveilingen van Medemblik, door A. Kamma, A. de Greeuw e.a.

                    _ 24 nov.   Jaarvergadering met na de pauze  Middeleeuws leer door Mevr. E.Winters, vrijwilligster bij

                                    de archeologische dienst.

 

                    Jaarlijkse excursie: Zwolle 10 mei 2017.

 

                    De jaarlijkse excursie vond plaats op 10 mei 2017. Dit jaar was de bestemming Zwolle. Na aankomst

                    in Zwolle stond de koffie klaar met daarbij een lekker gebakje. Daarna werd er onder begeleiding van

                    gidsen in een aantal groepen de binnenstad van het prachtige historische Zwolle verkend.

                    Na te hebben genoten van een heerlijke lunch kon gekozen worden voor een bezoek aan het museum

                    "de Fundatie".of op eigen gelegenheid verkennen van de binnenstad.

                    Deze zeer geslaagde  dag werd zoals gebruikelijk afgesloten met het traditionele diner in het

                    Wapen ven Medemblik.

 

                    Jaaruitgave

 

                    De jaaruitgave- een jubileum, want het is dit jaar de 25e uitgave! ontvangt u zeer binnenkort.

                    De redactie is er weer in geslaagd om de Jaaruitgave te vullen met interessante en leuke

                    wetenswaardigheden. Een compliment daarvoor aan de redactie en aan mevr.Revier is op zijn plaats.

 

                   Schenkingen.

     

                   Ook dit jaar heeft de vereniging weer veel schenkingen ontvangen. Hiervan is een overzicht

                    beschikbaar dat op verzoek door de secretaris wordt toegezonden.

 

                   Huisvesting

 

                   Ons onderkomen in de Torenstraat staat een omvangrijke dak restauratie te wachten. Eerst was er 

                   lekkage geconstateerd aan de goot aan de voorzijde. Nadat dat probleem was verholpen, blijkt dat nu

                   het hele dak moet worden ontdaan van asbest platen die in het verleden aan de buitenzijde onder de

                   dakpannen zijn aangebracht .Ook het gasverbruik van de centrale verwarming blijft ons zorgen baren.

                   Hier zal door middel van isolatie iets aan gedaan moeten worden.

 

                   Tijdens Openmonumentendag met dit jaar als thema "Boeren, burgers en buitenlui"zijn in de

                   "Vier Weeskinderen"een aantal foto`s van markante plaatsgenoten tentoon gesteld.

 

                  Stadsmuseum.

          

                  De opening vond dit jaar plaats op Paaszaterdag  15 april.

                  Het kermisweekend waren de deuren dicht.

                  Na de sluiting ( de zondag van het draverij- weekend) zijn wij nog 3 weekenden en dagen

                  open geweest.

 

                 Het bezoekers aantal gaf een zeer sterk wisselend resultaat te zien. Dit zal dan ook een agendapunt

                 zijn tijdens de evaluatie vergadering.

 

                 De planning makers voor de invulling van het toezicht hebben weer prima werk verricht in het

                 afgelopen seizoen. Van deze gelegenheid wordt dan ook gebruik gemaakt om niet alleen hen,

                  maar alle vrijwilligers, die in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn bij het Stadsmuseum,

                  hartelijk dank daarvoor.

                  Zonder hen is de exploitatie van het Stadsmuseum niet mogelijk.

 

                  Ons verblijf in het Stadsmuseum blijft een apart verhaal en de onduidelijkheid over de ontwikkelingen

                  van deze locatie lijkt alleen maar toe te nemen. Als het aan ons ligt, blijven wij ook na 2023 in

                  dezelfde  ruimtes op deze geweldige locatie. Dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd, zult u

                  begrijpen.

 

 

                  Succesvol waren de Pianotour en Open Monumentendag

 

                  Dit jaar hebben wij weer een aantal schoolklassen mogen begroeten.

                  daarnaast hebben wij, buiten de openstellingsdagen, de volgende groepen mogen ontvangen:

                  4 april: een groep ambtenaren;

                  8 april: een groep brandweerlieden;

                  7 mei: fam. Meijer;

                  1 juni: groep Mevr. van Lookeren Campagne;

                  6 juli: groep Miranda Zwaan;

                  2 sept: wandelsportver." Radboud";

 

                 Wij hebben  niet alleen de verplichting om de tentoonstellingsruimten te onderhouden, maar ook bij

                 een trouwpartij moeten wij ervoor zorgen dat het vertrek een trouwpartij waardig is. Door prive

                 problemen moest onze hulp bij het schoonhouden haar taak echter teruggeven. Maar gelukkig hebben

                 wij een goede vervangster gevonden. Langs deze weg willen wij onze dank dan ook uitspreken

                aan beide dames.

 

         

                 3.        Notulen jaarvergadering 25 november 2016.

 

                  De notulen van het jaarverslag van 25 november 2016 zijn opgenomen in de jaaruitgave van dit jaar.

                  Op verzoek  wordt een exemplaar van de notulen toegezonden door de secretaris.

 

                 4.             Verslag kascommissie

 

                 T.Pronk nodigt de kascommissie, bestaande uit: G. van As en Niek Hoogendijk,uit om verslag te doen

                 van het uitvoeren van de kascontrole.De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en alles in orde

                 bevonden( decharge voor de penningmeester).

 

                 5                Benoeming kascommissie

 

                 Voor 2018 wordt Gerard van As en Koos Minnema en een  reserve  benoemd.

 

                  6                Verslag Penningmeester

 

                 De penningmeester Dhr. T.Gieling licht het financieel overzicht toe. Hij geeft aan,dat het afgelopen

                 boekjaar een engatief saldo kent van € 795,=. Dit is helaas meer dan was voorzien.

                 Het financieel overzicht m.b.t. het boekjaar 2016 - 1017 is voor de leden, die daar belangstelling voor

                 hebben, beschikbaar.

 

                  7.                 Vooruit blik naar 2018.

 

                  Het ligt in de bedoeling om in 2018 de volgende thema avonden te organiseren:

                  * 23 febr:  Huis te Warmeloo door Peter Swart

                  * 23 maart: Foto collectie van Mevr.:Boekel door Arnold de Greeuw

                  * 20 april: De Westfriese omringdijk door Mevr.Netty Zander.

                  * 26 okt:   Archeologie van de Wieringermeer door Jasper Leek.

                  * 23 nov: jaarvergadering

 

                  Betrokkenheid scholen

            

                  In 2018 willen wij proberen om via overleg met de scholen te kijken of wij een bijdrage kunnen leveren

                  aan de geschiedenis les voor groep 7-8.

 

                  Datum jaarlijkse excursie

                  De jaarlijkse excursie zal plaatsvinden op woensdag 9 mei 2018. De bestemming is op dit moment nog

                  onbekend.

 

 

                  8.        Rondvraag

 

 

                 9.         Sluiting

 

           

                Aldus opgemaakt door R.Boekel, secretaris.

                   

           

 

 

 

 

 

                  

 

 

  

 

 

                

               

                

 

                   

             

                   

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame